جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.شماره 95402.26
تاریخ 52.8.24

بطوریکه اطلاع دارند طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور وجوهی که از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می شود بصورت وام می باشد ودستگاههایی که با این ترتیب وام دریافت می کنند مکلف هستند اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازند و در ماده 33 قانون مذکور اجازه داده شده در مورد برخی از طرحهای انتفاعی به توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصویب شورای اقتصاد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بصورت بلاعوض اعطا شود.بعلاوه در مورد بعضی از طرحهای عمرانی غیر انتفاعی نیز اعتباراتی برای پرداخت وام منظور شده است و در گزارتوجهی طرح و موافقتنامه مربوط نحوه پرداخت مشخص شده است.
در اجرای مقررات ماده 32 قانون مذکور و بمنظور مشخص شدن نحوه اقداماتی که در موارد مذکور باید انجام شودمراتب زیر اعلام می شود خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام لازم به عمل آورند.

الف ـ در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی
1ـ برای انعقاد قرارداد وام مربوط به طرحهای عمرانی انتفاعی هرچه زودتر اقدام نمایند و یک نسخه آنرا برای ذیحساب مربوط بفرستند قرارداد در خزانه آماده می باشد و می توانند از نمونه مذکور استفاده فرمایند بدیهی است درمورد قرارداد وام راجع به هر طرح امکان دارد جرح و تعدیلی در نمونه قرارداد ضرورت داشته باشد که باتوجه به مندرجات موافقتنامه مربوط و خصوصیات هر طرح قابل عمل می باشد.
2ـ میزان بهره و مدت و اقساط وام و نحوه پرداخت اقساط اصل وام و بهره متعلق با توجه به موضوع و هدف اجرای طرح و موافقتنامه مربوط با توافق دستگاه وام گیرنده و وزارت دارایی تعیین خواهد شد.
3ـ باتوجه به اینکه مبلغ وام در بدهکار حساب دستگاه وام گیرنده منظور می شود وام گیرنده طبق قانون مکلف است ترتیبی بدهد که اصل و بهره اقساط به حساب مربوط خزانه نزد بانک مرکزی ایران در سررسیدهای مقرر تادیه شود.
چون انعقاد قرارداد بازپرداخت اصل و بهره مربوط به وجوهی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی تادیه می شود طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه الزامی می باشد و وزارت دارایی به منظور فراهم کردن موجبات اجرای طرحهای مذکور تاکنون وجوه لازم را با توجه به اعتبارات تخصیص یافته برای هر طرح طبق درخواست وجه هایواصله پرداخت کرده است ولی از پانزدهم دیماه 1352 واگذاری وجه از محل اعتبارات اینگونه طرحها موکول بر آن است که قرارداد لازم برای استرداد اصل و پرداخت بهره منعقد شده باشد لهذا دستور فرمائید در انجام منظور بنحوی اقدام نمایند که پرداخت وجوه مورد نیاز طرح از این لحاظ مواجه با اشکال نشود بدیهی است در صورتی که بعلت منعقد نشدن قرارداد پرداخت وجه متوقف شود مسئولیتی بعهده این وزارت نخواهد بود.

ب ـ در مورد قرارداد مربوط به اعتباراتی که در طرحهای عمرانی برای پرداخت وام پیش بینی شده است

1ـ انعقاد قرارداد در مورد نحوه پرداخت اصل و بهره وجوهی که از محل اعتبارات مواد 14 و 15 طرحهای عمرانی غیرانتفاعی بعنوان وام از طرف دستگاه اجرایی بر طبق مندرجات موافقتنامه طرح پرداخت می شود بعهده دستگاه اجرایی می باشد.
2ـ دستگاههای اجرایی قراردادهای موضوع ردیف 1 این بند را باتوجه کامل به شرایط مندرج در موافقتنامه از لحاظ مدت دریافت وثیقه لازم. نرخ بهره و سایر نکاتی که باید در قرارداد درج شود بترتیبی که بازپرداخت اصل و بهره وام رادر مدت مقرر میسر سازد منعقد خواهند نمود.
3ـ ذیحسابان طرحهای عمرانی پس از دریافت قرارداد مندرج در ردیف 1 این بند و انطباق آن با مندرجات و شرایط مذکور در موافقتنامه طرح و مقررات مربوط مبادرت به درخواست وجه و پرداخت اینگونه وامها خواهند کرد.
4ـ وصل اصل و بهره اینگونه وامها به عهده دستگاه اجرایی می باشد دستگاه اجرایی به طرف قرارداد ابلاغ کند که وجوه مربوط به اصل و بهره را در سررسیدهای مقرر به حسابهایی که بنام خزانه دریافت بانک مرکزی ایران افتتاح می شود و شماره آن اعلام خواهد شد پرداخت و اعلامیه مربوط را دریافت و به دستگاه اجرایی تسلیم نماید اقدامات لازم برای وصول وجوه مذکور از هر لحاظ در تمام مراحل بعهده دستگاه اجرایی خواهد بود لهذا ضمن انعقاد قراردادموضوع مورد توجه قرار گیرد که از اشکالات احتمالی جلوگیری گردد.
5ـ یک نسخه از قراردادهای موضوع این بند که بین دستگاه اجرایی و وام گیرنده منعقد می شود باید از طریق ذیحسابی طرح به خزانه ارسال شود.
وزیر دارایی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
95402
تاریخ تصویب :
1352/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :