جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
شماره15650/92/دش 17/12/1392
تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
(مصوب جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان» که در جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/9/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:‌
«آقای دکتر علی‌اکبر حق‌دوست به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان انتخاب می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :