جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی اداری
شماره ویژه نامه: 673
سه‌شنبه،26 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20128 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند 3 مصوبه شماره 29687/206 مورخ 19/11/1390 شورا و تبصره‌های آن
شماره563/93/206 20/1/1393
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند 3 مصوبه شماره 29687/206 مورخ 19/11/1390 شورا و تبصره‌های آن

وزارت راه و شهرسازی ـ تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
شورای عالی اداری در یکـصد و شصت و دومین جلسه مورخ 14/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود:
بند3 مصوبه شماره 29687/206 مورخ 19/11/1390 شورا و تبصره‌های آن لغو و پژوهشکده حمل و نقل با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اموال، امکانات، اعتبارات و تجهیزات از تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علم و صنعت) منتزع و به وزارت راه و شهرسازی منتقل و در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام می‌گردد.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20128
تاریخ تصویب :
1392/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :