جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 674
پنج‌شنبه،28 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20130 رأی شماره 1029 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شماره هـ/90/383 24/1/1393
تاریخ دادنامه : 19/12/1392 شماره دادنامه: 1029 کلاسه پرونده : 90/383
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علینقی قدس
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای علینقی قدس به موجب لایحه‌ای که به شماره 271/711/د41ـ 28/4/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
اینجانب علینقی قدس شاکی پرونده کلاسه 15/89/3240 نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 15 دیوان عدالت اداری به شماره 9009970901500721 به دلیل متعارض بودن با آراء مشابه اعتراض و تقاضای رسیدگی و نقض رأی را در راستای مواد 44 و 45 قانون دیوان عدالت اداری به شرح و دلایل ذیل خواستار است.
همان گونه که در مستندات پرونده موجود است شکایت بنده تحت عنوان الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بوده و طبق آراء پیوست شعبه16 دیوان عدالت اداری نسبت به همین موضوع آرایی به‌شماره 8909970901600640 ـ 23/8/1389 به له خانم شهلا امیری سامانی و رأی شماره 8909970901600439 ـ 2/8/1389 به له آقای علیرضا سربندی صادر کرده است.
همان گونه که در مستندات پرونده نیز وجود دارد آراء فوق‌الذکر که در شعبه 16 دیوان عدالت اداری صادر شده با پرونده اینجانب که در شعبه 15 دیوان عدالت اداری مطرح شده از لحاظ موضوع و منشاء و ماهیت یکی بوده و آقای سربندی و خانم امیری سامانی از همکاران اینجانب در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و هر سه از کارمندان دولت و رسمی بوده و از لحاظ حقوق و مزایای استخدامی در شرایط مساوی قرار داریم.
علاوه بر مسائل فوق‌الذکر در تبصره 3 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/7/1386 به دولت اجازه داده شده است کارکنان رسمی، قراردادی و... وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
لذا از آن مقام تقاضا دارد با توجه به توضیحات فوق و موارد ثبت شده در پرونده نسبت به تعارض آراء دو شعبه رأی را در راستای مواد 44 و 45 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبه پانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 8909980900083305 با موضوع دادخواست آقای علینقی قدس به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 9009970901500721ـ 3/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مفاد بند ب ماده 9 آئین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکایت از خروج مشمولان قانون کار از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد دارد و شاکی نیز از مشمولان قانون کار است. لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
ب: شـعبه شـانزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شمـاره 8909980900012472 با موضوع دادخواست خانم شهلا امیری سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901600640 ـ 23/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خانم شهلا امیری‌سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/7/1386 و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی‌عنه و نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و به مدت 21 سال سابقه بیمه پردازی داشته و شغل وی کارگری نیست و مطابق مدارک و مستندات پیوستی از مراجع ذی ‌صلاح شاکی می‌تواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بهره‌مند شود. علی‌هذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و به بهره‌مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/7/1386 و آئین‌نامه اجرایی آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعـبه شانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شـماره 8909980900037210 با موضوع دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901600439 ـ 2/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/7/1386 و آئین‌نامه‌های اجرایی و جبران خسارت دادرسی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی‌عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با عنایت به این که شاکی از کارکنان رسمی شرکت شهرکهای صنعتی است، به نظر مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و از حیث صندوق، تابع قانون کار بوده یا از حیث صندوق مشمول تأمین اجتماعی بودن سبب سلب امتیاز قانونی مربوط نمی‌شود. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی‌عنه به بهره‌مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در دادنامه‌های مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب سال 1386، به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه قابل قبول داشته باشند، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره 3 ماده واحده مذکور، شرکتهای دولتی نیز می‌توانند با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده 5 قانون فوق، آئین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مطابق ماده 9 آئین‌نامه اجرایی مذکور مستخدمان موقت شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول آئین‌نامه یادشده می‌باشند و می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولـت بهره‌مند شوند و با توجه به این که کارکنان شرکتهای شهرکهای صنعتی ایران مشمول بند الف ماده 9 آئین‌نامه یاد شده هستند می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره‌مند شوند، علی‌هذا آرائی که بـر وارد دانستن شکایت از شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 8909970901600439 ـ 2/8/1389 و 8909970901600640 ـ 23/8/1389 صادر شده است صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20130
تاریخ تصویب :
1392/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :