جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 675
دوشنبه،1 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20133 اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی
شماره5721/ت49928هـ 26/1/1393
اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی

وزارت امورخارجه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه 20/1/1393 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی، موضوع تصویب‌نامه شماره 70507/ت32254هـ مورخ 4/12/1383 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (4) پس از عبارت «برگزار می‌نمایند،» عبارت «و همچنین گردهمایی‌هایی که برگزاری آن بار مالی بر بودجه دولت تحمیل نمی‌کند» اضافه می‌شود.
2ـ متن زیر به عنوان ماده (5) الحاق می‌شود و شماره ماده (5) به ماده (6) تغییر می‌یابد:
ماده5 ـ در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به استناد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم دستگاههای اجرایی نمی‌باشند، آئین‌نامه مربوط به برگزاری گردهمایی‌های علمی و تحقیقاتی بعد از تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر مربوط ملاک عمل قرار می‌گیرد.
معاول اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20133
تاریخ تصویب :
1393/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :