جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 678 سه‌شنبه،16 اردیبهشت 1393

سال هفتاد شماره 20146
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود (الحاق روستای ناصرالدین به محدوده شهر)

شماره300/4805 8/2/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی
طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود (الحاق روستای ناصرالدین به محدوده شهر)
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392، موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود (الحاق روستای ناصرالدین به محدوده شهر) را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
پیرو نامه شماره 49153 مورخ 3/9/1389 استاندار محترم لرستان مبنی بر لزوم بررسی پیشنهاد فوق، موضوع در جلسه مورخ 23/10/1392 کمیته فنی مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه طرح بازنگری جامع شهر دورود در دستور کار کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی استان قرار دارد موضوع الحاق روستای ناصرالدین در قالب طرح جامع بازنگری مورد بررسی قرار گیرد و به منظور جامع نگری و ایجاد زمینه برنامه‌ریزی مناسب، مشاور مصوبات مذکور کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مدنظر قرار دهد.
توضیح: موضوع الحاق روستای ناصرالدین به شهر دورود در کارگروه مورخ 9/9/1388 و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 12/10/1388 مصوب گردیده بود. در همین ارتباط شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 2/9/1389 مصوب نموده بود که موضوع پس از تکمیل مجدداً بررسی و مطرح شود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20146
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :