جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 681
چهارشنبه،31 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20158 نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»
شماره462/102/93 24/2/1393
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد:
1ـ نظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم(75) قانون اساسی به شمارة 49749/30/91 مورخ 23/12/1391
2ـ نظریه تفسیری اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی به شمارة 50002/30/ 92 مورخ 31 /1/1392
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
شماره49749/30/91 23/12/1391
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
عطف به نامه شمارة 6425ـ1/م مورخ 25/9/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری درخصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل 75 قانون اساسی محسوب نمی‌گردد.
2ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل 75 قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌باشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره50002/30/92 31/1/1392
نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه»
و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
عـطف به نامه شمارة 6424ـ1/م مـورخ 25/9/1391، مبنی بر اظـهارنظـر تفسیری در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 2/12/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ درخصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسی می‌باشد، درمورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20158
تاریخ تصویب :
1391/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :