جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 679
پنج‌شنبه،18 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20148
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

شماره2545/92/7 28/12/1392

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریه‌های مشورتی منتخب این اداره کل که در دی ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور41

شماره پرونده 1585 ـ 62 ـ 92

سؤال

آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده 522 قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

نظریه شماره2065/92/7 ـ 30/10/1392نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.

٭٭٭٭٭

42

شماره پرونده 1559 ـ 1/186 ـ 92

سؤال

آیا مجازات مندرج در ماده 694 قانون مجازات اسلامی بازدارنده می­باشد و مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر؟

نظریه شماره2052/92/7 ـ 28/10/1392نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست...» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20148
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :