جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 682 چهارشنبه،7 خرداد 1393

سال هفتاد شماره 20163
رأی شماره‌های 96 ـ 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده 100 قانون کار نیست

شماره هـ/91/1331 8/2/1393
تاریخ دادنامه :25/1/1393 شماره دادنامه: 96ـ 95 کلاسه پرونده : 91/1331ـ132
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها سیده معصومه تراهی و آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها سیده معصومه تراهی و آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان متبوع به پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه سوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شـماره 9009980900051764 با موضوع دادخواست خانم آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط به موجب دادنامه شماره 9109970900301342ـ 25/4/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسـی اوراق و محتویات پرونـده و مضمون لایحه ثبت شده به شماره 3774ـ21/8/1390 نظر به اینکه از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388 در مورد افزایش یا کاهش سختی کار، موضوعی پیش بینی نشده از تاریخ فوق‌الذکر منتفی شده است در نتیجه در اقدامات طرف شکایت نقض قوانین و مقررات موضوعه و تضییع حق شاکی مشهود نیست با این اوصاف شکایت موجه به نظر نمی‌رسد. رأی به رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 9009980900045567 با موضوع دادخواست خانم افسانه یابنده‌پور به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سخـتی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامه شماره 910997090040087ـ3/4/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده جذب و سختی شرایط محیط کار کارشناسان بهداشت با این توضیح پست سازمانی مورد تصدی وی، کارشناس بهداشت محیط بوده است ولی از برقراری فوق‌العاده مربوط خودداری می نمایند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مبنی بر این که به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کلیه قوانین مغایر لغو شده و در قانون یاد شده برای شاغلان پست مذکور منظور شده و قبل از قانون مذکور صرفاً برای کارشناسانی که دارای کارت ویژه بازرسی بوده‌اند قابل پرداخت بوده است. علی‌هذا با عنایت به مواد 7 و 6 مصوبه شماره 1165/ت26734هـ ـ 21/6/1383 هیأت وزیران و ماده 11 الحاقی آن به شماره 23434/ت32556هـ ـ 21/5/1384 مبنی بر این که کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های وابسـته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط کار از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده 7و 6 این آیین‌نامه می‌شوند، شکایت وارد تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بر الزام طرف شکایت به اجابت خواسته و برقراری فوق‌العاده یادشده از تاریخ استحقاق تا تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) حکم صادر و اعلام می‌شود اما بعد از تاریخ مذکور به لحاظ لغو قوانین و مقررات مغایر به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900062310 با موضوع دادخواست خانم زهرا قوامی پورلاهیجی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامه شماره 9109970900902379ـ7/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود شاکی به شرح مندرجات دادخواست به طور خلاصه اعلام کرده که کارشناس بهداشت محیط شاغل در بیمارستان کوثر شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان و مستخدم 6/3/1387 آزمون استخدامی کشوری بوده و با توجه به مصوبه هیأت وزیران طی شماره 23434/ت32556هـ ـ 11/5/1384 در ارتباط با دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط که دارای پست سازمانی بهداشت محیط هستند، لیکن علی رغم پیگیری انجام شده دانشگاه مشتکی‌عنه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نداده حال با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه دانشگاه مشتکی‌عنه ثبت شده طی شماره 2828ـ 18/6/1391 نظر به این که بر اساس مواد 8 و 7 و6 مصوبه شماره 11615/ت26734هـ ـ21/6/1383 هیأت وزیران فوق‌العاده سختی محیط کار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت بیست و پنج درصد حقوق و مبنا، افزایش سـنوات فوق‌العاده جذب در طول تصـدی این مسؤولیت شـغلی به میزان یکصد و بیست درصد (120%) حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین و صرفاً به دارندگان پست کارشناسان بهداشتی که بر اساس ماده 100 قانون کار دارای کارت ویژه هستند تعلق بگیرد و حال آن که به موجب مصوبه شماره 23434/ت32556هـ ـ11/5/1384 هیأت وزیران و الحاق متنی به عنوان ماده 11 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت که مقرر داشته «کلیه کارشناسان بهداشت به شرط شاغل بودن در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده 19 این آیین‌نامه از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد 7و6 این آیین‌نامه می‌شوند.» حال با توجه به مراتب فوق و ملاحظه محتویات و مندرجات پرونده و مداقه در متن حکم کارگزینی شاکی، شکایت مطروح را وارد و موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیسـت و یکم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره 9009980900066973 با موضوع دادخواست خانم افسانه غلامی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سخـتی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامـه شماره 9109970902100746ـ 22/3/1391، مفاداً به شـرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم افسانه غلامی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، به خواسته فوق‌الذکر با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست شاکی و ضمایم آن، همچنین لایحه اداره طرف شکایت به شماره 65064/117/3/پ ـ 17/10/1390 نظر به این که مطابق مواد 8 و 7 و 6 تصویب‌نامه شماره 11615/ت26734هـ ـ 21/6/1383 هیأت وزیران، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت بیست و پنج درصد (25%) حقوق مبنا و افزایش سنواتی فوق‌العاده جذب در طول تصدی این مسؤولیت شغلی یکصد و بیست درصد (120%) حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین و صرفاً به دارندگان پست کارشناس بهداشت کار تعلق می‌گیرد و مقرر شده به موجب مصوبه شماره 33234/ت32556هـ ـ 11/5/1384 هیأت وزیران، الحاق متنی که به عنوان ماده 11 به آیین‌نامه شرایط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر (11615/ت26734هـ ـ 21/6/1383) هیأت وزیران که مقرر داشته، ماده 11 کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد 7 و 6 این آیین‌نامه می‌شوند که با توجه به حکم کارگزینی شاکی که سنوات قابل قبول را 6 سال و 21 روز اعلام کرده است شامل شاکی می‌باشد. بنابراین دفاع مشتکی‌عنه مبنی بر عدم داشتن کار بازرسی و غیره، توسط شاکی مؤثر نبوده و با وصف مذکور خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ : شـعبه دوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 9009980900060015 با موضوع دادخواست خانم سیده معصومه تراهی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامه شماره 910997090020177ـ 29/6/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خانم سیده معصومه تراهی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به خواسته مطالبه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصل شده مبنی بر این که «وفق ماده 2 مصوبه شماره 11615/ت26734هـ ـ 21/6/1383 هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق 10 قانون کار" href="/tags/63467/ماده-10-قانون-کار/" class="link">ماده 10 قانون کار این گونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یا کارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محـسوب نگردد، پرداخت فوق‌العاده‌های مـورد درخواست مـوجه به نظر می‌رسد.» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که ماده 11 الحاقی 9/5/1384 به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب‌نامه شماره 23434/ت32556هـ ـ 11/5/1384 هیأت وزیران به استناد ماده 97 قانون کار مصوب 1369، بند «خ» ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 6 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت و دستگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده 9 آیین‌نامه مصوبه 1383 که «بار مالی لازم از محل صرفه‌جویی‌های وزارتخانه‌های بهداشت و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد» شامل این آیین‌نامه می‌شود. علی‌هذا مقصود از الحاق ماده11 به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده 100 قانون کار برای شناسایی و مصون بودن از تعرض برای افراد، کارت ویژه بازرسی صادر می‌شود. بنابراین چون فوق‌العاده‌های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی‌شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970900301342ـ 25/4/1391، به لحاظ این که در خصوص خواسته شاکی که ناظر بر پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار در قبل از سال 1388 می‌باشد و متضمن حکمی نیست، از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ ـ 21/6/1383 هیأت وزیران، مقرر شده است که: «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته، به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده 9 این آیین‌نامه از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد 7 و 6 این آیین‌نامه می‌شوند». نـظر به این که در این ماده از مصوبه، پرداخت فوق‌العاده به داشتن کارت ویژه موضوع ماده 100 قانون کار موکول نشده است و کارت ویژه موضوع ماده 100 قانون کار برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای برای انجام بازرسی اعلام شده است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده مورد نظر شکات که از کارشناسان بهداشت محیط هستند به وجود یا عدم وجود کارت ویژه بستگی ندارد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر می‌باشد و بر پرداخت فوق‌العاده مذکور تا تاریخ 1/1/1388و زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20163
تاریخ تصویب :
1393/1/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :