جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 682
چهارشنبه،7 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20163 تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره21804/ت50551هـ 30/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 28/2/1393 به پیشنهاد شماره 14027/56 مورخ 13/2/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ و بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا ء خواهد بود.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1393، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20163
تاریخ تصویب :
1393/2/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :