جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 683
یکشنبه،11 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20166 تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانیدر بخش دولتی در سال 1393
شماره21466/ت50399هـ 30/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1393
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 24/2/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) مـاده (38) قانون برنامه پنجـساله پنجـم توسـعه جمهوری اسـلامی ایـران ـ مصوب1389ـ تصویب کرد:
1ـ تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی
1ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه‌دار (80.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD ـ PhD (100.000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان (120.000) ریال
4ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (144.000) ریال
5 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار (68.000) ریال
6 ـ کارشناس پروانه‌دار (56.000) ریال
ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) بر‌اساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (6/1) برابر، (45/1) برابر و (35/1) برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذیل می‌باشد:

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون
موضوع :