جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 683
یکشنبه،11 خرداد 1393
سال هفتاد شماره 20166 دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393
شماره2728/93/دش 30/2/1393
دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393
(مصوب جلسه 22 مورخ 6/2/1393 شورای توسعه فرهنگ قرآنی)
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
پیوست مصوبه «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393» موضوع ردیف 14ـ550000 قانون بودجه سال 1393 که در جلسه 22 مورخ 6/2/1393 شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبردزفولی

مقدمه
در اجرای ردیف 14ـ 550000 ماده واحده قانون بودجه مربوط به اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393 «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393» به شرح مواد ذیل تعیین می‌شود:
ماده1ـ سیاست‌ها
1. اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن کریم برای اقشار مختلف جامعه
2. تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی
3. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران
4. ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه
5 . ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت‌های قرآنی
6 . فرهنگ‌سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار
7. پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه‌های بین‌المللی
8 . توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور
9. تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه‌های قرآنی ملی و بین‌المللی و پرهیز از تکثر برنامه‌ها
10. ابتنای برنامه‌ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته
ماده2ـ هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، کلیات برنامه‌های ملی و بین‌المللی را در قالب کلان برنامه‌ها و برنامه‌های اجرایی پیشنهادی در حوزه تخصصی، همراه با تعیین درصد سهم هر دستگاه، به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعلام کنند.
ماده3ـ دستگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برنامه‌های مصوب نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های تفصیلی خود به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اقدام کنند.
ماده4ـ تصویب کلیات برنامه‌های ملی و بین‌المللی اعلامی کمیسیون‌ها و سهم دستگاه‌ها در آن و تصویب برنامه‌های تفصیلی دستگاه‌ها و تعیین سهم اعتبار هر دستگاه و تأیید نهایی گزارش اجرای برنامه‌ها بر عهده کمیته تخصیص و نظارت بر اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که با ترکیب زیر در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می‌شود:
1. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی (رئیس کمیته)
2. دبیران کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی
3. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به انتخاب شورا)
4. دو نفر از اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب شورا)
5 . دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ماده5 ـ دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبار مجازند تا سقف 20% اعتبار دستگاه، نسبت به جابجایی کمیت برنامه‌های مصوب اقدام نمایند.
ماده6 ـ اعتبار ردیف 14ـ550000 قانون بودجه1393، اعتبار هزینه‌نشده باقی‌مانده از ردیف89 ـ 550000 قـانون بودجه سال 1390 و اعـتبار دریافت‌شـده از ردیف 23ـ 550000 قانون بودجه سال 1392 تماماً به حساب صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی واریز و به برنامه‌های مصوب کمیته ماده چهار در سال 1393 تخصیص می‌یابد.
تبصره ـ سهم مشخص شده دستگاه‌ها از اعتبارات سال 1392 براساس ماده دو دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1392 مصوب جلسه 21 مورخ 10/12/1392 شورای توسعه فرهنگ قرآنی، در سرجمع اعتبارات برنامه‌های سال 1393 محفوظ می‌ماند.
ماده7ـ هر یک از دستگاه‌ها موظفند جهت دریافت اعتبار خود حساب مستقلی را با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» افتتاح و از طریق آن برای برنامه‌های ابلاغی مصوب هزینه کنند.
تبصره ـ هرگونه پرداخت از این حساب با امضای مشترک رئیس دستگاه (یا معاون اداری و مالی)، بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی دستگاه و ذی‌حساب یا مدیرمالی (در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) انجام می‌شود.
ماده8 ـ مسئولیت نظارت و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات و اجرای برنامه‌ها در دستگاه‌ها و گزارش آن به کمیته ماده چهار برعهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/2/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :