جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


شماره ویژه نامه: 683

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص معضلات شهرسازی در استان مازندران

شماره300/9170 28/2/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص معضلات شهرسازی در استان مازندران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ گزارش وضعیت ساخت و ساز در استان مازندران توسط نظام مهندسی استان، کارشناسان اعزامی از دبیرخانه شورای عالی و مدیران استان در جلسه مورخ 22/2/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شد. با توجه به وضعیت ناپایدار زیستی در نقاط شهری و روستایی استان مقرر شد دبیرخانه شورای عالی به شرح زیر اقدام نماید:
1ـ موضوع یکپارچگی نوار ساحل شمالی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان و تشکیل شورای منطقه‌ای خزر برای هماهنگی و پیگیری مسائل کالبدی هر سه استان با نگاه حداکثر حفاظت و مراقبت از ظرفیتهای زیست محیطی استان تشکیل گردد و در صورت لزوم و موفقیت بصورت لایحه‌ای جهت شکل‌گیری قانونی توسط دبیرخانه شورای عالی به دولت پیشنهاد گردد.
2ـ دبیرخانه شورای عالی تلاش نماید موضوع یادشده را به موضوعی با حساسیت اجتماعی بدل نماید و در این خصوص از حداکثر ظرفیتهای غیردولتی و نهادهای اجتماعی و حرفه‌ای علاوه بر ظرفیتهای حاکمیتی استفاده نماید.
3ـ دبیرخانه شورای عالی نسبت به تهیه مدل اجتماعی ـ حاکمیتی با هدف حفاظت از ظرفیتهای زیست محیطی، فرهنگی، کالبدی و اجتماعی استان ارائه نماید.
4ـ تلاش شود حوزه‌های سیاسی (بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها) در حوزه ساخت و ساز و صدور مجوز دخالت ننمایند و دبیرخانه شورای عالی مدلی برای مدیریت یکپارچه توسعه و عمران و خدمات شهری سرزمینی در محدوده فرمانداری‌ها ارائه نمایند.
5 ـ تلاش شود در مطالعه ویژه دبیرخانه شورای عالی در خصوص ساحل خزر مدل مدیریت قلمرو یکپارچه در حوزه کنترل عمرانی و خدمات شهری ارائه نماید.
6 ـ دبیرخانه تلاش نماید با همکاری دستگاههای عضو شورا تقاضاهای موجود در منطقه را هدایت و راهبری نماید. (هماهنگ با مطالعات ICZM )
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20166
تاریخ تصویب :
1393/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرساری و معماری استان گلستان
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :