جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 680
دوشنبه،22 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20151 تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
شماره17139/ت50408ک 20/2/1393
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب 1382ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:
1ـ محدوده‌ای به مساحت (6489) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می‌شود:
الف ـ محدوده‌ای به مساحت (5578) هکتار از شمال به طول (21905) متر به دریا، از جنوب به طول (29052) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (3350) متـر به مـحدوده فـعلی منطقه آزاد تـجاری ـ صنعتی انزلی و از شـرق بـه طول (6181) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.
ب ـ محدوده‌ای به مساحت (408) هکتار از شمال به طول (5707) متر به دریا، از جنوب به طول (1150) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (546) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (1386) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.
ج ـ کل محدوده فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به مساحت (223) هکتار.
د ـ جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (280) هکتار و مساحت دریایی به عمق (2) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپرپرد تا رودخانه سفیدرود.
2ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
3ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 16/2/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :