×

آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

آیین‌نامه-مرجع-ملی-و-نهاد-هماهنگی-کنوانسیون-سازمان-ملل-متحد-برای-مبارزه-با-فساد

شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
شماره190849/ت47918هـ 26/12/1392
وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد شماره 48222/01/90 مورخ 24/12/1390 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای تصویب‌نامه شماره 258840/44136 مورخ 24/12/1388، آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد
ماده1ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب 1382ـ (برابر با سال 2003 میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب 1387ـ .
ب ـ مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده.
ج ـ نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می‌‌کند.
هـ ـ مجمع دولت‌های عضو: مجمع موضوع بند (1) ماده (63) کنوانسیون.
و ـ دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (64) کنوانسیون است.
زـ مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولت‌های عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (7) ماده (63) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولت‌های عضو.
ح ـ شورا: شورای مرجع ملی.
ماده2ـ این آئین‌نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.
ماده3ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:
1ـ تدوین برنامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
2ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی‌صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی.
3ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون.
4ـ شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارایه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
5 ـ برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.
6 ـ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور پیگیری همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های آن.
7ـ تهیه، تنظیم و ارایه گزارش‌های مرور، دوره‌ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط.
8 ـ مدیریت و هدایـت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران.
9ـ تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه.
10ـ مساعدت به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم‌سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی.
11ـ همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع‌رسانی.
12ـ نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.
13ـ مشارکت مؤثر در فعالیتهای مجمع دولتهای عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی.
ماده4ـ ارکان مرجع ملی عبارتند از:
1ـ رئیس (وزیر دادگستری)
2ـ شورای مرجع ملی
3ـ دبیر
ماده5 ـ وظایف و اختیارات رئیس عبارتند از:
1ـ ریاست شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
2‌ـ ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی
3ـ ارتباط و هماهنگی با مراجع خارجی و بین‌المللی ذی‌ربط، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و رعایت مقررات مربوط
4ـ ارایه گزارش عملکرد دوره‌ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور
5 ـ پیشنهاد بودجه مرجع ملی
6 ـ تدوین برنامه‌های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط در چارچوب مقررات
7ـ ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه‌های ابلاغی
8 ـ سایر وظایف و اختیارات مرجع ملی مصرح در ماده (3) که در اختیار سایر ارکان قرار داده نشده‌است.
تبصره ـ رئیس می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران ذی‌ربط خود تفویض کند.
ماده6 ـ شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارایه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ رئیس مرجع ملی (رییس شورا)
2ـ دبیر مرجع ملی (دبیر شورا)
3ـ معاون حقوقی قوه قضاییه
4ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
5 ـ رئیس کل دادگستری استان تهران
6 ـ رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی
7ـ رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی
8 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی
9ـ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار:
الف ـ وزارت اطلاعات
ب ـ وزارت امور خارجه
پ ‌ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ وزارت کشور
ث ـ شورای عالی امنیت ملی
ج ـ دادستانی کل کشور
چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
خ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ذـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
رـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
تبصره ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نماید.
ماده7ـ شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده8 ـ دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می‌شود.
ماده9ـ وظایف دبیر مرجع ملی عبارتند از:
1ـ تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی
2ـ دعوت از اعضاء، تهیه دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاه‌های اجرایی و پیگیری آنها
3ـ کسب آگاهی و جمع‌آوری اطلاعات درباره تحولات بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون و ارایه گزارش به رئیس مرجع و اعضاء شورا
4ـ ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و پاسخ به استعلامات و پرسش‌های واصل شده از آن، با اطلاع رئیس مرجع ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه
5 ـ پیشنهـاد ترکیب هیأت‌های اعـزامـی بـرای شـرکت در اجلاس‌های مربـوط به کنوانسیون به رئیس مرجع ملی
6 ـ پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی
7ـ پیگیری تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور خود یا نماینده وی در آن
8 ـ ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش‌های مربوط به کنوانسیون
9ـ پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت‌های عضو در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی
تبصره ـ دبیر می‌تواند با تأیید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه استفاده نماید.
ماده10ـ دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 11ـ در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی، کارگروه‌های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می‌شوند. عناوین، وظایف، ترکیب اعضاء و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه‌های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ گزارش‌ها و مصوبات کارگروه‌ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می‌شوند.
ماده 12ـ وزیر دادگسـتری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه می‌باشد و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19940

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.