جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 693
یکشنبه،15 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20194 قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78/1973) ـ مصوب1380ـ و اصلاحات بعدی آن
شماره21651/193 3/4/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 186808/48358 مورخ 26/9/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلـودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78/1973) مصوب1380 ـ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5/3/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره35524 11/4/1393
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78/1973) مصوب 1380 ـ و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21651/193 مورخ 3/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78/1973) ـ مصوب1380ـ و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده ـ اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78/1973) ـ مصوب 1380ـ و اصلاحات بعدی آن با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می‌شود.

باسمه‌تعالی

قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (63) 216 مصوب 2 مارس 2012 (12/12/1390)
اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) 1978(1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها، 1973 (1352) (ترتیبات منطقه‌ای تسهیلات دریافت بندری به موجب ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل)
کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی که براساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است؛
با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به عنوان «کنوانسیون 1973» از آن یاد می‌شود) و ماده 6 تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 که (از این پس به عنوان « تشریفات (پروتکل) 1978» از آن یاد می‌شود) که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) 1978 را مشخص می‌کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) 1978 اصلاح شده است، (مارپل 78/1973) واگذار می‌کنند.
پس از بررسی پیش‌نویس اصلاحات ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل 78/1973:
1 ـ اصلاحات ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل 78/1973، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973 تصویب می نماید.
2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول فوریه 2013 (13/11/1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم طرف‌ها، یا طرف‌های دارای مجموع حداقل 50 درصد (50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند.
3ـ از طرف‌ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند (2) فوق، درتاریخ اول آگوست 2013 (11/5/1392) لازم الاجراء خواهد شد.
4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف‌های مارپل 78/1973 ارسال نماید.
5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل 78/1973 نیستند ارسال نماید.
پیوست
اصلاحات ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل
1ـ بندهای جدید 3 مکرر و 4 مکرر، به مقرره (38) ضمیمه (1) اضافه می شوند:
3 مکرر ـ کشورهای جزیره ای درحال توسعه کوچک می توانند الزامات بندهای (1) تا (3) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصر به فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه‌ای، تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه ای اجر اء نمایند. طرف‌های شرکت کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با در نظر گرفتن دستورالعمل های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید:
1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زائد کشتی‌ها؛ و
3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود.
4 مکرر ـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بند (4) این مقرره را در مواردی که به علت شرایط منحصر به ‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه¬ ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجرا ء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظر گرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید:
1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زائد کشتی‌ها؛ و
3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود.
2ـ بندهای جدید 2 مکرر و 2 مکرر دوم، به مقرره 18 ضمیمه (2) اضافه می‌شوند:
2 مکرر ـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بندهای (1)، (2) و (4) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصر به ‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظرگرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید:
1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زائد کشتی‌ها؛ و
3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود.
2 مکرر دوم ـ چنانچه مقرره (13) این ضمیمه شستشوی اولیه را مقرر نماید و طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای، در بندر محل تخلیه قابل اعمال ‌باشد، شستشوی اولیه و تخلیه پس از آن به تسهیلات دریافت باید به گونه تجویز شده در مقرره (13) این ضمیمه، یا در یک مرکز منطقه‌ای دریافت مواد زائد کشتی‌ها که در آن طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای تعیین شده است، انجام شود.
3ـ بند 1 مکرر جدید، به مقرره (12) ضمیمه (4) اضافه می‌شود:
1 مکررـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بند (1) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصربه‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه‌ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد، از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظر گرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید:
1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زائد کشتی‌ها؛ و
3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود.
4ـ بند 2 مکرر جدید، به مقرره (8) ضمیمه 1(5) اضافه می‌شود:
«2 مکرر ـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بندهای 1 و (1 . 2) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصربه‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجرا ء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در این ترتیبات منطقه‌ای باید با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید:
1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زائد کشتی‌ها؛ و
3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود.

قطعنامه ام ای پی سی (63)217 مصوب 2 مارس 2012 (12/12/1390)
اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) 1997 (1376) برای اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)
آن‌طور که به وسیله تشریفات (پروتکل)1978 (1357) مربوط به آن
اصلاح شده است (ترتیبات منطقهای تسهیلات دریافت بندری به موجب ضمیمه 6 مارپل و صدور گواهینامه برای موتورهای دیزل دریایی دارای سامانه (سیستم)‌های کاهش کاتالیزوری گزینشی به موجب آیین‌نامه فنی
کنترل انتشار اکسیدهای نیتروژن از موتورهای دیزل دریایی 2008 (1387)

کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست‌ دریایی که براساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است،
با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به عنوان «کنوانسیون 1973» از آن یاد می‌شود)، ماده 6 تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) 1978» از آن یاد می‌شود) و ماده 4 تشریفات (پروتکل) 1997 (1376) برای اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)، آن طور که بوسیله تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به آن (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) 1997» از آن یاد می‌شود) اصلاح شده است، که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) 1997 را مشخص می‌کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات (پروتکل)‌های 1978 و 1997 اصلاح شده است، واگذار می‌کنند.
با توجه به این که به موجب تشریفات (پروتکل) 1997، ضمیمه 6 با عنوان مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها (که از این پس به عنوان «ضمیمه 6» از آن یاد می‌شود) به کنوانسیون 1973 افزوده شد.
به علاوه با توجه به مقرره (13) ضمیمه 6 که آیین نامه فنی کنترل انتشار اکسید های نیتروژن از موتورهای دیزل دریایی (آیین‌نامه فنی ناکس) را به موجب آن ضمیمه، الزامی می کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ متن بازبینی شده ضمیمه 5، به موجب قطعنامه ام ای پی سی (62)201 به تصویب رسیده است.و نیز با توجه به این که نسخه بازبینی شده ضمیمه6، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (58)176 و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387)، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (58)177، در تاریخ اول جولای 2010 (11/4/1389) لازم الاجراء شدند.
پس از بررسی پیش‌نویس اصلاحات نسخه بازبینی شده ضمیمه 6 و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387):
1ـ اصلاحات ضمیمه 6 و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387)، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973 تصویب می نماید.
2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول فوریه 2013 (13/11/1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم طرف‌ها، یا طرف‌های دارای مجموع حداقل50 درصد (50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند.
3ـ از طرف‌ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند 2 فوق، در تاریخ اول آگوست 2013 (11/5/1392) لازم الاجراء خواهند شد.
4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973، نسخه ¬ های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف‌های کنوانسیون 1973، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل)های 1978 و 1997 اصلاح شده است، ارسال نماید.
5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه ¬ هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون 1973، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل)های 1978 و 1997 تغییر یافته، نیستند، ارسال نماید.

پیوست
اصلاحات ضمیمه 6 مارپل و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387)

اصلاحات ضمیمه 6 مارپل
1ـ بند 1مکرر جدید به مقرره (17) اضافه می شود:
«1مکرر ـ کشورهای جزیره ای درحال توسعه کوچک می توانند الزامات بند 1 این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصربه فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه‌ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظر گرفتن دستورالعمل های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید:
1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زائد کشتی ها؛ و
3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود.
اصلاحات آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387)
2ـ متن زیر جایگزین بند (2.2.4) کنونی می‌شود:
«(2.2.4) موتورهایی که پیش از نصب، گواهینامه دریافت نکرده‌اند:
1ـ برای برخی موتورها، به جهت اندازه، ساختار و برنامه تحویل آنها، امکان صدور گواهینامه پیش از تست آزمایشگاهی وجود ندارد. در این موارد، سازنده موتور، مالک کشتی یا سازنده کشتی باید از مرجع دریایی درخواست اجرای تست در کشتی نماید. (بند 2.1.2.2 ملاحظه شود) درخواست کننده مزبور باید بتواند به مرجع دریایی اثبات کند که تست در کشتی تمامی الزامات فرایند تست آزمایشگاهی مندرج در فصل (5) این آیین نامه را تأمین می‌نماید. در صورتی که بازرسی اولیه برروی کشتی بدون انجام تست های معتبر پیش از صدور گواهینامه اجراء شده باشد، در هیچ موردی نباید برای موارد انحراف احتمالی از اندازه گیری ها گواهینامه صادر شود. در موارد اجرای تست در کشتی به منظور صدور گواهینامه ای آی اِی پی پی، فرایندی مشابه فرایند تست آزمایشگاهی پیش از صدور گواهینامه، با رعایت محدودیت های مندرج در بند (2.2.4.2) اعمال می‌شود.
2ـ این فرایند بازرسی پیش از صدور گواهینامه را می توان برای یک موتور، یا گروهی از موتورهای صرفاً دارای مشخصات مشترک پذیرفت، اما از آن نباید برای صدور گواهینامه برای یک دسته از موتورها استفاده شود.»
3ـ متن زیر جایگزین بند (2.2.5.1) کنونی می‌شود:
«1ـ در صورت نیاز به درج وسیله کاهش ناکس در گواهینامه ای آی اِی پی پی، این وسیله باید به عنوان بخشی از موتور درنظرگرفته شود و وجود آن در پرونده فنی موتور ثبت شود. موتور باید پس از نصب وسیله کاهش ناکس مورد آزمایش قرار بگیرد، به جز در مواردی که به دلایل فنی و اجرایی، انجام این آزمایش ترکیبی مناسب نباشد و امکان پیروی از فرایند مندرج در بند (2.2.4.1) با تأیید مرجع دریایی وجود نداشته باشد. در مورد اخیر، فرایند تست مناسب باید اجراء شود، مجموع موتور و وسیله کاهش ناکس باهم مورد تأیید قرار بگیرد و برای آن گواهینامه اولیه، با درنظرگرفتن دستورالعمل های مصوب سازمان1، صادر شود. با این حال، صدور این گواهینامه اولیه مشمول محدودیت های مندرج در بند (2.2.4.2) خواهد بود.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قطعنامه و دو پیوست در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
20194
تاریخ تصویب :
1393/3/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :