جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 697
سه‌شنبه،24 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20202 اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
شماره43403/ت45628هـ 22/4/1393
اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 3/8/1389 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/8/1381 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:
اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در مـاده (1)، پس از عبارت «از ادغام» عبـارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می‌شود.
2ـ در ماده (7)، واژه «، اجرا» حذف و در بند (الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند (هـ) و تبصره ذیل بند (ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان‌ها» اصلاح می‌شود.
3ـ در ماده (8)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می‌شود.
4ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (12) اضافه می‌شود:
تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است.
5 ـ در بند (ز) ماده (15)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می‌شود.
6 ـ در ماده (16)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره(2) ماده یادشده حذف و شماره تبصره(3) به تبصره (2) اصلاح می‌شود.
7ـ بندهای (6)، (8) و (9) ماده (18) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می‌شود.
8 ـ ماده (19) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده19ـ اعضا و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می‌شوند.
9ـ در بند (و) ماده (21)، پس از عبارت «برنامه‌های مصوب» عبارت «و اساسنامه‌های آنها» اضافه می‌شود.
10ـ در ماده (24)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.» به عبارت «سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» اصلاح می‌شود.
11ـ متن زیر به عنوان ماده (28) اضافه می‌شود:
ماده 28ـ این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم‌الاجراء می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20202
تاریخ تصویب :
1393/4/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :