جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مرجع تصویب: معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور
شماره ویژه نامه: 698 پنج‌شنبه،26 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20204
تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

شماره10762/07/93 24/4/1393
جناب آقای سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست رونوشت نامه شماره 3/2512/ط مورخ 7/4/1393 رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص «تعیین نصاب معاملات در مناقصات» جهت صدور دستور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس ـ عبدالعلی میرکوهی

شماره3/2512/ط 7/4/1393
تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات ن م، نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تجاوز نکند، لیکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (1.200.000.000) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجراء خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند الف در سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادینوع :
قانون
شماره انتشار :
20204
تاریخ تصویب :
1393/4/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :