جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 701
دوشنبه،6 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20212 تصویب‌نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها
شماره49318/ت50269هـ 4/5/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 25/4/1393 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف ـ هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره 181547/ت50269هـ مورخ 6/12/1392 به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ هدف و مأموریت:
سیاستگذاری، زمینه‌سازی، بررسی لوایح و مقررات و در صورت لزوم ایجاد ساز و کار مناسب به منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری در جهت تحقق مدیریت مطلوب یکپارچه شهری از طریق تعریف نسبت بین ارکان اداره ملی و مدیریت محلی
2ـ راهبردها:
الف ـ توسعه پایدار محلی
ب ـ بهبود نظام مدیریتی کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها مبتنی بر مدیریت آمایشی
ج ـ نظارت دقیق و کارآمد بر گسترش کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها
د ـ تحقق حداکثری حقوق شهروندی
هـ ـ افزایش سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی با رعایت اصل (103) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ـ ارتقاء کیفیت محیط زیست
ز ـ تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار
3ـ شرح وظایف:
الف ـ تدوین و به روز رسانی منظم سند آسیب‌شناسی، طبقه‌بندی، اولویت‌بندی و رفع برنامه‌ریزی شده مسایل و مشکلات کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مسایل و مشکلات مذکور در چهارچوب مقررات مربوط.
ب ـ سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت مدیریت کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها به منظور تحقق مأموریت کمیسیون با اولویت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و بهبود نظام مدیریتی کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ تدوین و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی و هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در اجراء ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (به ویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری.
د ـ سیاستگذاری به منظور توقف روند مهاجرت موجود به کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و ایجاد مزیت برای بازتوزیع فعالیت و جمعیت در چارچوب سیاستهای کلی آمایش ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه آمایش جامع کشور، طرح کالبدی ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ تدوین و تنظیم مدل و ساز و کار مالی و تدوین بودجه کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با هدف تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار و ارایه به مراجع قانونی ذی‌ربط برای تصویب.
و ـ ارزیابی روند اجرای قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری در کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و میزان اثربخشی آنها و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و شهرداریها.
ز ـ تدوین فرآیندهای اجرایی به منظور جلب و افزایش مشارکت شهروندان، نهادهای حرفه‌ای، صنفی و مدنی بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در مراحل بررسی و تصمیم‌سازی پیرامون مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کلان‌شهرها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ سیاستگذاری و تدوین نحوه واگذاری انجام طرحها، مطالعات و پژوهش‌های مربوط به مسایل و مشکلات کلان‌شهرها توسط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های کلان‌شهرها به دانشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی و مشاوران ذی‌صلاح داخلی و خارجی با هدف هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری، کارایی و اثربخشی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب ـ استاندار، رئیس شورای شهر و شهردار سایر کلان‌شهرها (حسب مورد) با حق رأی در جلسات کمیسیون اصلی (به تشخیص رئیس کمیسیون) و معاونین آنها در جلسات کمیته فرعی (به تشخیص دبیر کمیسیون) حضور می‌یابند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :