×

آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آیین‌نامه-فعالیت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت

وکیل


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 701 دوشنبه،6 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20212
آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شماره165389/ت46849ک 21/8/1390
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 20/2/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151733/ت32565هـ مورخ 29/7/1388 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ماده1ـ اصطلاحات زیر در این تصویب‌نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود. سامانه یادشده در این تصویب‌نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌شود.
ب ـ تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خـدمت یـا اموال غیرمنـقول خود را جهت فـروش به خـریداران ارایه می‌کند.
ج ـ مزایده‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند.
د ـ اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاههای اجرایی.
ماده2ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت‌نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.
ماده3ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین‌شده برای معاملات کوچک، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می‌باشند.
ماده4ـ تأمین‌کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران‌کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.
ماده5 ـ دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی نمایند.
ماده6 ـ معاملات محرمانه از شمول این تصویب‌نامه مستثنی و با رعایت مقررات مربوط انجام می‌شود.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 17/8/1390 به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور‎ محمدرضا رحیمینوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20212

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.