جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 705 یکشنبه،26 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20227
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع موضوع افزایش محدوده شهر کاشان

شماره300/25134 15/5/1393
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای مصوبه مورخ 21/5/1392 و پس از استماع گزارش دبیرخانه موارد زیر را درباره موضوع اراضی شرکت فتح‌المبین کاشان مصوب نمود:
1ـ شورای عالی با الحاق این اراضی به محدوده شهر کاشان مخالفت نموده و این موضوع را فاقد هرگونه توجیه کارشناسی می‌داند.
شورای عالی شهرسازی و معماری استقرار کاربریهای مجاز در حریم شهر را در اراضی مذکور مجاز دانسته و در همین رابطه مقرر می‌دارد:
1ـ2ـ طرح تعیین کاربریهای مذکور توسط شرکت فتح‌المبین تهیه و حداکثر ظرف مدت سـه ماه پس از اعلام این مصـوبه جهت طی مراحـل استانی به مراجع ذیـربط ارسال گردد.
2ـ2ـ تعلل شرکت فتح‌المبیـن در تهیه طرح بند 1ـ2 به منزله انصراف از استفاده از این اراضی تلقی شده و پس از آن هیچگونه حقوقی برای شرکت مذکور نسبت به این اراضی متصور نخواهد نمود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20227
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :