جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 708 دوشنبه،3 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20234
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح جامع شهر جدید فولادشهر در استان اصفهان

شماره300/24968 15/5/1393
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 13/5/1393 طرح جامع شهر فولادشهر مصوب جلسه مورخ 26/6/1390 شورای عالی برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی و با قید موارد ذیل مورد تصویب نهایی قرار داد.
1ـ افق طرح با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به 1406 تغییر می‌یابد.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بنـد 7 مصوبه تفویـض اختیار شورای عالی شـهرسـازی و معماری ایران در خصـوص بررسـی و تـصویب طرحـهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
4ـ با توجه به نقش و اهمیت شهر جدید فولادشهر مقرر گردید، قرارداد طرح تفصیلی آن حداکثر ظرف مدت یکماه توسط شرکت عمران شهر جدید فولادشهر با همکاری شهرداری شهر منعقدشده و تهیه آن در دستور کار شرکت مذکور قرار گرفته و تا پایان سال جاری به تصویب کمیسیون ماده5 استان برسد.
5 ـ اداره کل راه و شهرسازی استان موظف‌است با همکاری اداره‌کل جهادکشاورزی استان و سازمان محیط زیست نسبت به بازنگری در ضرورت اجرای بخشی از مسیر کنارگذر (محل مشخص ‌شده در نقشه پیوست) اقدام و نتیجه را ظرف مدت یک‌ماه به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. در این مدت انجام هرگونه عملیات اجرایی در این بخش از پروژه ممنوع می‌باشد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20234
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :