جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 709 چهارشنبه،5 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20236
قانون تصویب‌ قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010(1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)

شماره31580/195 12/5/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 186811/47314 مورخ 26/9/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5/3/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره53598 1/6/1393
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تصویب‌ قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW) » که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/5/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31580/195 مورخ 12/5/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تصویب‌ قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010(1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)
ماده واحده ـ قطعنامه‌های شماره (1) و (2) کنفرانس مورخ 2010(1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978 (1357) به شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
قطعنامه شماره (1) متضمن اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه، نگهبانی دریانوردان
2ـ قعطنامه شماره (2) متضمن اصلاحات آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان

قطعنامه 1
اصلاحات مانیل در مورد ضمیمه
کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه
و نگهبانی دریانوردان،
1978 برابر با 1357
فراهمایی (کنفرانس) مانیل 2010 (1389)،
با یادآوری ماده 12(1)(ب) کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357، (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می‌شود)، در خصوص شیوه اصلاح آن توسط فراهمایی (کنفرانس) اعضا،
پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه کنوانسیون که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین¬المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود،
1. بر اساس ماده 12(1)(ب)(2) کنوانسیون، اصلاحات ضمیمه کنوانسیون، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه آمده است را تصویب می‌نماید؛
2. بر اساس ماده 12(1)(الف)(7) کنوانسیون، تعیین می‌نماید اصلاحات مندرج در ضمیمه این قطعنامه از تاریخ اول جولای 2011 (10/4/1390) پذیرفته شده قلمداد می‌شوند، مگر این که تا پیش از آن تاریخ، بیش از یک سوم اعضای کنوانسیون، یا جمعی از اعضای دارای ناوگان تجاری با مجموع ظرفیت ناخالص برابر با حداقل 50 درصد کل ظرفیت ناخالص ناوگان کشتی‌های تجاری بیش از 100 تن در جهان، اعتراض خود را به این اصلاحات به دبیرکل سازمان بین¬المللی دریانوردی اعلام کرده باشند؛
3. از اعضاء می‌خواهد توجه داشته باشند که بر اساس ماده 12(1)(الف)(9) کنوانسیون، اصلاحات مندرج در ضمیمه این قطعنامه در تاریخ اول ژانویه 2012 (11/10/1390) لازم‌الاجراء خواهند شد اگر طبق بند 2 فوق پذیرفته شده قلمداد شوند؛
4. از دبیرکل سازمان بین¬المللی دریانوردی می‌خواهد نسخه‌هایی تأیید شده از این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه آن را در اختیار تمامی اعضای کنوانسیون قرار دهد؛
5. همچنین از دبیرکل سازمان بین¬المللی دریانوردی می‌خواهد نسخه‌هایی تأیید شده از این قطعنامه و ضمیمه آن را در اختیار تمامی کشورهای عضو سازمان بین¬المللی دریانوردی که عضو این کنوانسیون نیستند، نیز قرار دهد.
جهت اطلاعات تکمیلی به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20236
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :