×

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو

قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-اتحادیه-بیمه‌گران-و-اتکایی‌گران-خطرهای-تجاری-و-غیرتجاری-در-کشورهای-عضو-

وکیلمرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 709
چهارشنبه،5 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20236
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن
شماره31585/272 12/5/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 18254/47797 مورخ 3/2/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/4/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره60552 1/6/1393
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/5/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31585/272 مورخ 12/5/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.
اتحادیه امان
اساسنامه اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری
در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی
مقدمه:
طرفهای این اساسنامه با ابراز علاقه‌مندی برای تقویت روابط متقابل خود از طریق همکاری مؤثر و تبادل اطلاعات فنی و با هدف ارتقای پوشش بیمه‌ای خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌‌گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی و با توجه به:
ـ نقش مهم بیمه‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در گسترش صادرات و تشویق ورود سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌‌گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی
ـ اساسنامه اتحادیه مؤسسات تضمین‌کننده عربی که در نوامبر 2008 (آبان 1387) از سوی مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی اعلام و تأسیس گردید.
ـ توصیه‌های چهارمین و پنجمین گردهمایی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی مبنی بر تأسیس اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی
ـ توصیه‌های پنجمین گردهمایی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی در جده در سال 2007، (1386) مبنی بر پذیرش اساسنامه اتحادیه امان:
ـ توافق اخیر میان مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبارات صادراتی برای یکپارچه‌سازی تلاشهای به‌عمل آمده در راستای تأسیس یک اتحادیه مشترک برای بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی به شرح زیر توافق کرده‌اند:
فصل اول ـ تأسیس، تعاریف و اهداف
ماده1ـ تأسیس اتحادیه
بدینوسیله، اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی، که «اتحادیه امان» نامیده می‌شود (و از این پس «اتحادیه» خوانده خواهد شد)، طبق مفاد این اساسنامه تأسیس می‌گردد.
ماده2ـ تعاریف
در این اساسنامه، مگر در صورتی که سیاق عبارت به گونه ‌دیگری ایجاب نماید، واژه‌ها و اصطلاحات زیر دارای معانی زیر می‌باشند:
بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری: هر شخصیت حقوقی که در صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد.
کشورهای عضو: کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی
مجمع عمومی: مجمع عمومی اتحادیه
شورا: شورای اجرائی اتحادیه
دبیرخانه کل: واحد اجرائی دائمی اتحادیه
عضو: هر شخصیت حقوقی که عضو این اساسنامه شده باشد.
ماده3ـ اهداف
اهداف این اتحادیه توسعه صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو از راههای زیر می‌باشد:
الف ـ تشویق توسعه مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی ملی موجود و تأسیس مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی جدید در کشورهای عضوی که هنوز چنین مؤسساتی را ندارند و همچنین تأسیس سایر مؤسسات مرتبط با صنعت بیمه خطرهای تجاری وغیرتجاری
ب ـ توسعه صنعت بیمه و اتکایی کردن خطرهای تجاری و غیرتجاری به صورت شفاف و سنجیده، از طریق ارائه استانداردهای بین‌المللی جدید یا تطابق با استانداردهای بین‌المللی موجود
پ ـ تشویق همکاری میان اعضای اتحادیه
ت ـ تشویق تبادل اطلاعات، کمکهای فنی، تجارب فنی و مشاوره در رابطه با بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری در میان اعضای اتحادیه
ث ـ تشویق تلاشهای صورت پذیرفته در راستای بهبود محیط سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو
ج ـ ارائه هرگونه حمایت یا خدمات فنی مورد نیاز اعضای اتحادیه
چ ـ تأسیس یا مشارکت در پیمان‌های بیمه مشترک و بیمه اتکایی، تحت مدیریت متقابل مؤسسه تضمین بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی
ح ـ ایجاد مؤسسه اطلاعات اعتباری برای اعتبارسنجی و همچنین ایجاد مؤسسه وصول مطالبات، مراکز آموزشی و سایر مؤسساتی که ممکن است به توسعه و بهبود صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری کمک نمایند.
خ ـ ارائه خدمات آموزشی به اعضای اتحادیه به¬منظور توسعه بیشتر دانش نظری و کاربردی
د ـ انجام مطالعات و تحقیقات، انتشار خبرنامه و سایر نشریات و همچنین سازماندهی میزگردها و فراهمایی‌های مربوط به صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری
ذ ـ همکاری با سایر سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی، فعال در زمینه صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری، از کشورهای غیرعضو، به¬منظور حمایت از اهداف اتحادیه
ر ـ هر هدف دیگری که مجمع عمومی به¬صورت موردی در خصوص آن توافق نماید.
فصل دوم ـ امور مربوط به عضویت
ماده4ـ انواع عضویت
1ـ سه نوع عضویت در اتحادیه وجود خواهد داشت:
الف ـ عضویت کامل
ب ـ عضویت وابسته
پ ـ عضویت ناظر
2ـ انواع عضویت فوق‌الذکر، مشمول حقوق و مسؤولیتهای تعیین شده در این اساسنامه می‌باشند.
ماده5 ـ عضویت کامل
1ـ عضویت کامل برای اعضای مؤسس و همچنین بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری ارتقاء یافته از عضویت وابسته، طبق جزء (1) بند (الف) ماده (6) این اساسنامه امکانپذیر می‌باشد.
2ـ اعضای مؤسس، مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی، مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبارات صادراتی، بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در سطح ملی و بین‌المللی در کشورهای عضو و همچنین شرکتهای بیمه عمومی در کشورهای عضو که بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری را انجام می‌دهند و در پیوست (الف) این اساسنامه فهرست شده‌اند و قبل و یا در تاریخ مشخص شده در ماده (15) این اساسنامه را امضاء کرده‌اند، می‌باشند.
3ـ عضو کامل، از جمله حقوق و مسؤولیت‌های زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ حق شرکت، مشارکت و رأی دادن در کلیه گردهمایی‌های مجمع عمومی
ب ـ حق انتخاب کردن و به‌عنوان نامزد انتخاب شدن برای شورای اجرائی
پ ـ واجد شرایط بودن برای دریافت کمکهای فنی بر اساس شرایطی که از سوی شورای اجرائی، هر چند وقت یک‌بار در خصوص آن توافق می‌گردد.
ت ـ مسؤولیت پرداخت حق عضویت کامل سالانه در اسرع وقت، به¬گونه¬ای که از سوی مجمع عمومی هرچند وقت یک‌بار تعیین می‌گردد.
ث ـ مسؤولیت اطلاع دادن هرگونه تغییر به وجود آمده در فعالیت‌ها، مدیریت و یا مالکیت دارایی‌های آن عضو به دبیرخانه کل در اسرع وقت به¬صورت کتبی
ماده6 ـ عضویت وابسته
1ـ عضویت وابسته در موارد زیر امکانپذیر می‌باشد:
الف ـ بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در سطح ملی و بین‌المللی، و همچنین شرکتهای بیمه عمومی در کشورهای عضو، که بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری را انجام می‌دهند، و بعد از تاریخ مندرج در ماده (15) این اساسنامه برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده باشند.
ب ـ مؤسسات اطلاعات اعتباری در کشورهای عضو
پ ـ مؤسسات وصول مطالبات در کشورهای عضو
2ـ عضو وابسته، از جمله حقوق و مسؤولیت‌های زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ حق شرکت و مشارکت در کلیه گردهمایی‌های مجمع عمومی (بدون حق رأی)
ب ـ واجد شرایط بودن برای دریافت کمکهای فنی بر اساس شرایطی که از سوی شورای اجرائی، هرچند وقت یک‌بار در خصوص آن توافق می‌گردد.
پ ـ اعضای وابسته، مذکور در جزء (الف) بند (1) ماده (6) این اساسنامه، حق خواهند داشت تا پس از تأیید مجمع عمومی به وضعیت عضو کامل ارتقاء یابند.
ت ـ مسؤولیت پرداخت حق عضویت وابسته سالانه در اسرع وقت، به گونه‌ای که از سوی مجمع عمومی هرچند وقت یک‌بار تعیین می‌گردد.
ماده7ـ عضویت ناظر
1ـ موارد زیر امکان پیوستن به اتحادیه به عنوان عضو ناظر را دارند:
الف ـ شرکتهای تنزیل دین در کشورهای عضو
ب ـ بانکهای تجاری و توسعه‌ای در کشورهای عضو
پ ـ هر مؤسسه‌ای از خارج از کشورهای عضو، که در صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد.
ت ـ هر مؤسسه فعال در زمینه‌های مرتبط با صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری و واقع در کشورهای عضو
2 ـ عضو ناظر، از جمله حقوق و مسئولیت‌های زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ حق شرکت در کلیه گردهمایی‌های مجمع عمومی (بدون حق رأی)
ب ـ مسؤولیت پرداخت حق عضویت ناظر به¬صورت سالانه در اسرع وقت، به گونه‌ای که از سوی مجمع عمومی هرچند وقت یک‌بار تعیین می‌گردد.
ماده8 ـ هزینه‌ها و تشریفات عضویت
الف ـ درخواست‌های عضویت باید به دبیرخانه کل تسلیم گردد و چنانچه متقاضی واجد شرایط عضویت باشد، دبیرکل باید تأیید مجمع عمومی را اخذ نماید. در هر حال، متقاضی از تاریخ پرداخت حق عضویت مربوط، به‌عنوان عضو اتحادیه شناخته خواهد شد.
ب ـ حق عضویت باید به موقع و به¬صورت سالانه در شروع هر سال میلادی مطابق با جدول حق عضویت‌های تعیین شده از سوی مجمع عمومی، پرداخت گردد.
ماده9ـ اتمام عضویت
عضویت در اتحادیه تحت یکی از شرایط زیر به پایان می‌رسد:
الف ـ انصراف از عضویت در اتحادیه، از طریق ارسال یادداشت کتبی به دبیرخانه کل، سه ماه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف مزبور. درهرحال، در هر زمانی قبل از آنکه انصراف نافذ گردد، عضو می‌تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد.
ب ـ قطعنامه مجمع عمومی به‌واسطه رأی دوسوم اعضای کامل
پ ـ تغییر فعالیت عضو به گونه¬ای که فعالیت جدید آن در حوزه فعالیت هیچ یک از انواع عضویت نبوده یا هنگامی که عضو، ورشکستگی خود را اعلام نماید یا اینکه در مراحل تسویه قانونی یا انحلال باشد.
فصل سوم ـ سازماندهی و مدیریت
ماده10ـ ساختار سازمانی اتحادیه
این اتحادیه شامل ارکان زیر می‌باشد:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ شورای اجرائی
پ ـ دبیرخانه کل
ماده11ـ مجمع عمومی
1ـ مجمع عمومی شامل نمایندگان کلیه اعضای اتحادیه می‌باشد.
2ـ مجمع عمومی به¬صورت سالانه و متناوب در مقر مؤسسه تضمین اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و مقر مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی برگزار می‌گردد، مگر آنکه تصمیم دیگری از سوی مجمع‌عمومی اتخاذ گردد. مجمع عمومی ممکن است بنا به درخواست دوسوم اعضای شورای اجرائی یا یک‌سوم اعضای مجمع عمومی در هر زمان برای تشکیل یک گردهمایی ویژه، فراخوان بدهد.
3ـ حضور نیمی از اعضای کامل، حد نصاب گردهمایی را تشکیل می‌دهد.
4 ـ مجمع عمومی از جمله عملکردها و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ پذیرفتن اعضای جدید
ب ـ تعلیق عضویت‌ها
پ ـ ارتقای عضو وابسته به عضو کامل
ت ـ انحلال اتحادیه یا اصلاح اساسنامه
ث ـ انتصاب اعضای شورای اجرائی طبق معیارهای تصریح شده در بند (1) ماده (12) این اساسنامه
ج ـ تأیید برنامه کاری و بودجه اتحادیه
چ ـ بازنگری و تأیید صورتحساب‌های نهائی حسابرسی شده اتحادیه
ح ـ تعیین حق عضویت برای انواع مختلف عضویت موضوع ماده(4) از جمله هرگونه استثناء یا کاهش برای اعضای منفرد بر اساس تصمیم موردی
خ ـ تفسیر مفاد این اساسنامه و حل و فصل اختلاف‌هایی که ممکن است بین اعضاء و اتحادیه، یا بین اعضای اتحادیه در رابطه با تفسیر و یا اعمال مفاد این اساسنامه پیش آید.
5 ـ
الف ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی با اکثریت نسبی اعضای کامل حاضر به تصویب می‌رسد. در صورت برابری آراء، رئیس مجمع عمومی یک رأی علاوه بر رأی خود را دارا خواهد بود. البته دوسوم آراء اعضای کامل برای انحلال اتحادیه یا اصلاح اساسنامه مورد نیاز می‌باشد.
ب ـ هر عضو کامل فقط یک رأی خواهد داشت و تنها می‌تواند به نیابت از سوی یک عضو کامل دیگر، در صورت اخذ اجازه کتبی عضو کامل غائب، در مجمع عمومی شرکت نماید یا رأی دهد.
6 ـ رئیس مجمع عمومی باید مقام اجرائی ارشد عضوی باشد که میزبان گردهمایی مجمع عمومی است.
ماده12ـ شورای اجرائی
1ـ شورای اجرائی، رکن اجرائی و سیاست‌گذاری اتحادیه می‌باشد. عضویت آن شامل هفت عضو کامل به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی
ب ـ مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبارات صادراتی
پ ـ پنج عضو کامل که از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. به‌جز برای اولین شورای اجرائی، عضو منتخب باید حداقل دو سال عضو کامل باشد و حق عضویت‌های مربوط را پرداخت کرده باشند.
2ـ دوره شورای اجرائی دو ساله خواهد بود که برای همین مدت زمان قابل تمدید می‌باشد. اگر دوره شورای اجرائی بدون انتخاب شورای جدید به هر دلیل پایان پذیرد، شورای فعلی تا انتخاب شورای جدید با دارا بودن اختیارات خود، باقی خواهد ماند.
3ـ شورای اجرائی از جمله وظایف و مسؤولیت‌های زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ مدیریت اتحادیه به موجب دستورالعمل‌ها و سیاست‌های وضع شده از سوی مجمع عمومی
ب ـ تهیه آیین‌نامه‌های اتحادیه جهت تأیید مجمع عمومی
پ ـ ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌های اتحادیه به مجمع عمومی
ت ـ تأسیس یک یا چند کارگروه فنی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌ها، انتصاب رئیس و تعیین شرح وظایف کار گروههای مزبور
ث ـ تدوین معیارهایی برای توصیه ارتقاء یافتن اعضای وابسته، موضوع جزء (الف) بند (1) ماده (6) این اساسنامه، به عضویت کامل
ج ـ تهیه برنامه کاری و بودجه به¬منظور تأیید مجمع عمومی
چ ـ تأیید توصیه‌های کارگروههای فنی
ح ـ هرگونه وظیفه و مسؤولیت دیگری که ممکن است از سوی مجمع عمومی تعیین گردد.
4ـ شورای اجرائی باید حداقل یک‌بار در سال، در زمان و مکانی که دبیرخانه کل تعیین می‌نماید، تشکیل جلسه دهد.
5 ـ شورای اجرائی باید از طریق رأی‌مخفی، رئیس را از میان‌اعضاء انتخاب نماید.
ماده13ـ دبیرخانه کل
1ـ دبیرخانه کل، رکن اجرائی دائمی اتحادیه خواهد بود. دبیرکل اتحادیه، رئیس دبیرخانه خواهد بود و اعضای آن را انتخاب می‌نماید.
2ـ مدیرعامل مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و مدیرعامل مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبارات صادراتی به اعتبار سمت خود هر دو سال به صورت متناوب دبیرکل اتحادیه خواهند بود.
3ـ مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبارات صادراتی باید به¬منظور اطمینان از بهینه‌سازی عملکرد دبیرخانه کل با یکدیگر همکاری نمایند.
4ـ دبیرکل اتحادیه، مدیر ارشد اجرائی اتحادیه خواهد بود و باید امور مربوط به اتحادیه را طبق دستورات شورای اجرائی انجام دهد.
5 ـ دبیرکل به وسیله تعداد کارمندان اجرائی و پشتیبانی که برای عملکرد مؤثر دبیرخانه کل ضروری است، یاری خواهد شد.
6 ـ کارمندان دبیرخانه کل از سوی دبیرکل طبق شرایط تعیین شده از سوی دبیرکل منصوب می‌گردند.
7ـ دبیرکل از جمله وظایف و مسؤولیتهای زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ مدیریت کلیه کارهای اجرائی اتحادیه
ب ـ هماهنگی کار شورای اجرائی و کارگروههای اجرائی
پ ـ تهیه اسناد مورد نیاز برای گردهمایی‌های مجمع عمومی
ت ـ اعمال استانداردها و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای اجرائی
ث ـ ارتباط با مؤسسات بیمه اعتبارصادراتی غیرعضو و سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی
ج ـ ایفای نقش به عنوان منبع اصلی نگهداری اطلاعات که کلیه سوابق، استانداردها و دستورالعمل‌های صادره از سوی اتحادیه و سایر سازمان‌های مرتبط را حفظ و نگهداری می‌نماید.
چ ـ ایفای نقش سخنگو و نماینده اتحادیه در مقابل سایر طرفها
ح ـ بر اساس دستورالعمل صادره از سوی شورای اجرائی، دبیرکل باید کلیه وجوه لازم برای پیگیری اهداف اتحادیه را مدیریت، نگهداری و جمع‌آوری نماید.
خ ـ هماهنگی برای چاپ و توزیع صورتحسابهای حسابرسی‌شده از سوی حسابرسان برونی، به¬صورت سالانه
فصل چهارم ـ منابع مالی، امضاء، زبان و تفسیر و لازم‌الاجراء شدن
ماده14ـ منابع مالی
منابع مالی اتحادیه عبارتند از:
الف ـ حق عضویتهای پرداختی از سوی تمامی اعضاء
ب ـ مبالغ اهدائی
پ ـ بازده منابع سرمایه‌‌گذاری شده
ت ـ حق‌الزحمه‌ها و سایر هزینه‌ها برای فعالیت‌ها و انتشارات اتحادیه
ماده15ـ امضاء
این اساسنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای عربی و انگلیسی تهیه گردیده است که به‌هنگام تفسیر شرایط آن، زبان عربی ملاک خواهد بود. این اساسنامه تا تاریخ 28 اکتبر 2009 (6/8/1388) برای امضاء مفتوح خواهد بود.
ماده16ـ لازم‌الاجراء شدن
این اساسنامه در تاریخی که حداقل هفت عضو کامل آن را امضاء نمایند لازم‌الاجراء خواهد شد و «اتحادیه امان» به طور رسمی تشکیل خواهد شد.
این اساسنامه در بیروت، لبنان، در تاریخ 9 ذی‌القعده 1430 هجری قمری برابر با 28 اکتبر 2009 میلادی (6/8/1388) تنظیم گردید.

ضمیمه الف
فهرست اعضای مؤسس اتحادیه امان
در تاریخ 28 اکتبر 2009 (9 ذی‌القعده 1430 هجری قمری
برابر با 6/8/1388)

امضاء امضای مجاز نام سازمان کشور
آقای طریقت جلالی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت الجزایری بیمه و تضمین صادرات الجزایر
آقای علا گودا
مدیرعامل شرکت تضمین اعتبار صادراتی مصر مصر
آقای زافریل رازیف امیر
رئیس هیات مدیره بیمه صادرات اندونزی اندونزی
آقای سید کمال سید علی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ایران
آقای دکتر جمال صلاح
مدیرعامل شرکت تضمین وام اردن اردن
آقای فهد راشد الابراهیم
مدیرعامل مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی کویت
آقای کریم نصرا...
مدیرعامل بیمه‌گر اعتباری لبنان لبنان
آقای محمد فوزی رحمت
مدیرعامل و مدیر اجرائی گزیم بانک مالزی مالزی
آقای ناصر الاسماعیلی
مدیرعامل مؤسسه تضمین اعتبار صادراتی عمان عمان
آقای دکتر عبدالرحیم طه
مدیرعامل مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبارات صادراتی عربستان سعودی
آقای آمادو سو
مدیرعامل شرکت ملی بیمه و تضمین اعتبارات سنگال
آقای احمد بابیکر
مدیرعامل مؤسسه ملی بیمه و تأمین مالی صادرات سودان
آقای عمر الامین
معاون مدیرعامل مؤسسه بیمه و اتکایی شیخان سودان
آقای حبیب دالدول
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تونسی برای بیمه تجارت خارجی تونس
خانم آلِو آرکان
معاون مدیرعامل گزیم بانک ترکیه ترکیه
آقای ساعد العوادی
مدیرعامل شرکت بیمه اعتبار صادراتی امارات امارات متحده عربی

این پیوست در بیروت، لبنان در تاریخ 28 اکتبر 2009 (9 ذی القعده 1430 هجری قمری برابر با 6/8/1388 هجری شمسی) تنظیم گردید.
سازمانها به ترتیب حروف الفبای کشورها فهرست شده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1/5/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20236

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.