جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 712 شنبه،15 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20244
اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

شماره100/35750/9000 12/6/1393
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
پیرو نامه شماره 100/34625/9000 مورخ 9/6/1393 در خصوص آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات منتشره در روزنامه رسمی شماره 20241ـ 11/6/1393 دستور فرمائید اصلاحیه آیین‌نامه صدرالذکر به شرح ذیل انجام پذیرد.
1ـ صفحه دوم، بند (ب) ماده 6 در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی قوه قضائیه».
2ـ صفحه دوم، تبصره (2) ماده 6 در سطر اول معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی».
3ـ صفحـه دوم، تبصره (3) ماده (6) در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی» اصلاح می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدثنوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20244
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :