×

آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین‌نامه-اجرایی-ماده-واحده-قانون-اصلاح-ماده-(56)-قانون-الحاق-موادی-به-قانون-تنظیم-بخشی-از-مقررات-مالی-دولت

وکیل

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 716
سه‌شنبه،25 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20253 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره 69454/ت 50913 هـ 20/6/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 12/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1387ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56)
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف ـ طرح‌های در دست اجراء: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ملی استانی شده شروع شده مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ج ـ قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای تأمین منابع مالی طرح‌های در دست اجراء، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه اجرایی و تأمین کننده منابع مالی منعقد می‌شود.
د ـ تأمین کننده منابع مالی: پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام را به عهده می‌گیرند.
ماده2ـ قرارداد تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور پرداخت صورت وضعیت تأیید شده (طبق قوانین و مقررات مربوط) کارهای انجام یافته توسط پیمانکاران طرح‌های در دست اجراء منعقد می‌گردد.
ماده3ـ مبلغ قرارداد تسهیلات مالی برابر با مانده مبلغ پیمان به علاوه مبالغ تعدیل متعلقه به هر صورت وضعیت (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.
تبصره ـ برای برآورد مبلغ مربوط به تعدیلات در قرارداد تسهیلات مالی، متوسط نرخ شاخص تعدیل سه سال قبل مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در هر صورت تعدیلات متعلقه براساس شاخص‌های منتشره توسط معاونت مبنای پرداخت تسهیلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. در هر صورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعی متعلقه در پرداخت‌ها (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.
ماده4ـ دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس ساز و کار موضوع ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده5 ـ قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تأمین منابع مالی در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن منعقد می‌شود و به امضای طرفین قرارداد و ذیحساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه معاونت ضمیمه آن خواهد شد.
ماده6 ـ در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان مربوط به اجرای طرح در دست اجراء، موضوع این آیین‌نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی با کسب نظر از معاونت، به یکی از روش‌های زیر تأمین می‌شود:
الف ـ جابجایی اعتبارات سایر پروژه‌های همان طرح در سال مورد عمل.
ب ـ جابجایی اعتبارات سایر طرح‌های دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ منظور نمودن اعتبار لازم در اولین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت.
د ـ منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلی دستگاه اجرایی.
ماده7ـ در صورتی که تأمین‌کننده منابع مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تأیید شده (شامل صورت وضعیت‌های ماهانه و تعدیل آحاد بهاء)، پس از کسر کسور قانونی، به منزله آورده وی خواهد بود.
ماده8 ـ مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر می‌باشد:
الف ـ انتخاب طرح‌های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات موردنیاز هر طرح.
ب ـ اعلام طرح‌های انتخاب شده به معاونت با گزارش‌ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح.
ج ـ تأیید طرح‌های موردنظر توسط معاونت.
د ـ اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه‌های جمعی توسط دستگاه اجرایی.
هـ ـ انتخاب تأمین‌کننده منابع مالی از بین اشخاص داوطلب تأمین مالی توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم‌نامه اولیه (پیش‌نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تأمین‌کننده منابع مالی.
و ـ بررسی مفاد تفاهم‌نامه اولیه و در صورت لزوم تأیید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (1) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.
ز ـ دستگاه اجرایی در صورت لزوم می‌تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارایی‌ها و سهام خود و یا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمین، در اختیار بانک عامل برای صدور ضمانت‌نامه بانک به تأمین‌کننده منابع مالی قرار دهد.
ح ـ انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت.
ماده9ـ در اعلامیه عمومی موضوع بند (د) ماده (8) علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه، موارد زیر باید درج گردد:
الف ـ موضوع و مشخصات طرح.
ب ـ میزان تسهیلات مالی موردنیاز و زمان‌بندی تأمین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج ـ زمان‌بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.
د ـ مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط معاونت.
هـ ـ مراتب الزام دستگاه به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی.
و ـ تأکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمین‌کننده منابع مالی و ارائه سندی دال بر توانایی وی به تأمین تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (2) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است که در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد. این ضمانت‌نامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه بانک‌های دولتی تأمین کننده منابع مالی باشند، نیازی به ارائه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نیست.
ماده10ـ دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهادی را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین میزان باشد، انتخاب می‌کنند. در شرایطی که ارزش فعلی پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده طرح با پیشنهادهای دیگر برابر باشد، اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح خواهد بود.
تبصره ـ ارزش فعلی اقساط به روش زیر محاسبه می‌شود:
[ (1+i)-1 ]
i(1+i)n]PV=R*

PV : ارزش فعلی اقساط مساوی
R : مبلغ یک قسط
i : نرخ سود
n : تعداد اقساط
ماده11ـ در زمان انعقاد قرارداد ضمانت‌نامه‌ای به میزان یک درصد مبلغ تسهیلات به عنوان ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات از تأمین کننده منابع مالی اخذ و پس از انجام کامل تعهدات آزاد خواهد شد.
ماده12ـ در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد براساس برنامه زمان‌بندی از سوی تأمین کننده منابع مالی، دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
ماده13ـ دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آییـن‌نامه را در سررسیـد مقرر در سقـف اعتـبارات دستگاه در قالـب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت منعکس نماید. معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سر جمع سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی، رقم مورد نظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه درج می‌نماید.
ماده14ـ تصویب‌نامه شماره 87544/ت43832هـ مورخ 23/4/1389 لغو می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
پیوست شماره (1)
ضمانتنامه
عنوان دستگاه
به استناد بندهای (و) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1387ـ موضوع تصویب‌نامه شماره .................. مورخ ..................... هیأت محترم وزیران و براساس درخواست شماره ............................... مورخ ................................ آن دستگاه و مفاد پیش‌نویس تفاهم‌نامه پیوست، این معاونت اعتبار لازم برای بازپرداخت مبلغ ............................... ریال / دلار اقساط تفاهم‌نامه پیوست را به شرح جدول زیر پس از کسر از محل سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای آن دستگاه در لوایح بودجه سالهای مربوط کل کشور تقدیمی به دولت پیش‌بینی و منظور خواهد نمود.


جدول
سالهای سررسید اصل تسهیلات سود متعلقه توضیحات


امضاء
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور


پیوست شماره2
ضمانتنامه بانکی تأمین تسهیلات مالی
نظر به اینکه٭ به نشانی به این٭٭ اطلاع داده است قصد تأمین منابع مالی مورد نیاز قرارداد٭٭ را با٭٭٭٭ دارد.
این٭٭ از٭ در مقابل٭٭٭٭ برای عهده می‌گیرد تضمین و تعهد می‌نماید در صورتیکه٭٭٭٭ به صورت کتبی و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این٭٭ اطلاع دهد که٭ از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف نموده است، تا میزان ریال (هر مبلغی را که٭٭٭٭ مطالبه کند) به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی٭٭٭٭ بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد٭٭٭٭ بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی٭٭٭٭ واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می‌باشد و در صورتیکه٭٭ نتواند یا نخواهد این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ٭ موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند٭٭ را حاضر به تمدید نماید٭٭٭ و یا٭ متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ این ضمانت‌ را در وجه یا حواله کرد٭٭٭٭ پرداخت کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭عنوان تأمین کننده تسهیلات مالی
٭٭عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز
٭٭٭عنوان قرارداد
٭٭٭٭عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما


نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20253

تاریخ تصویب : 1393/06/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.