جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 721
پنج‌شنبه،17 مهر 1393
سال هفتاد شماره 20272
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ
شماره79102/ت50525هـ 14/7/1393
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)
قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)
مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان تأمین اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371ـ مصوب 1380 ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ جزء «ط» بند (2) حذف می‌شود.
ب ـ متن زیر جایگزین بند (3) و جزءهای آن می‌شود:
3ـ علاوه بر موارد مذکور در بند (2) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند (1) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.
پ ـ متن زیر به عنوان بند (4) اضافه می‌شود:
4ـ عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (25) سال تمام در مشاغل یادشده اشتغال به کار داشته باشد.
2ـ ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده14ـ کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (4) و (6) بند (ب) ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جها
نگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20272
تاریخ تصویب :
93/7/14
تاریخ ابلاغ :
93/7/14
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :