جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رای شماره : 463 - 29/09/1345

رای شورای عالی ثبت
پلاک 571 درسال 1331تحددحدودشدوپلاک 66که مجاورآن است در1334 مالک پلاک 66مدعی است که درهنگام تحدیدپلاک 571 به قطعه زمینی ازپلاک 66 تجاوزشده وطبق تحدیدحدودپلاک 571 درمحدوده 571 قرارگرفته است (که همان قطعه درموقع تحدیدحدودپلاک 66 درمحدوده پلاک 66نیزقرارگرفته ودر واقع این قطعه دوباروجزدوپلاک تحدیدشده است )ومالکان پلاک 571 درآن قطعه (که دوبارتحدیدشده است )متصرف نبوده اندودرخواست ابطال تحدید حددپلاک 571 راکرد.
ثبت محل تصدیق کردکه فعلاقطعه موردمنازعه درتصرف مالک پلاک 66 است ولی مالک پلاک 571 مدعی است که درحین تحدیددرتصرف اوبوده وبعدا طرف تصرف کرده است وتصرف اوعدوانی است .وتشخیص اینکه درحین تحدید درتصرف که بوده برای اداره ثبت مقدورنیست بااذعان بعدی این امرکه در تصرف مالک پلاک 66بوده است .تحقیقات بعدی نشان دادکه درتحدیدپلاک 571 به سایرمجاوران نیزتجاوزشده است .هیئت نظارت رای به ابطال تحدید حدودپلاک 571 داد.
رای مورخ 29/9/45شورا:
"باتوجه به گزارش تجدیدعملیات تحدیدی اشکالی نداردورای هیئت نظارت ازحیث نتیجه بلااشکال است ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - هرگاه درتحدیدحدودموخر(راجع به پلاک 66)رعایت ماده 78 نظامنامه قانون ثبت شده بودیک زمین دوبارتحت دوپلاک موردتحدیدحدود واقع نمی شدوتحدیدپلاک 66هم بعلت عدم رعایت ماده 78باطل است لکن بعلت اینکه درموقع رسیدگی کشف شدکه تحدیدپلاک 571 (که مقدم التاریخ بوده است )فی حدذاته بعلت نواقص مذکورباطل بوده است تبعیت ازچنین تحدید باطل موردنداشته است پیروی ازتحدیدحدوددرست (درنفس الامروواقع با غمض عین ازعلم وجهل تحدیدکننده )بایدکردنه تحدیدحدودنادرست .
(نظیررای 149-152-153-154-375وچهاررای دیگرازحیث تبعیت از واقع ونفس الامر).
دوم - رای هیئت نظارت مبتنی براعلان عدم تصرف مالک پلاک 571(در قطعه موردمنازعه درحین تحدید)ازطرف ثبت محل بوده است ورای شورامبتنی برتحقیقات بعدی که صورت گرفته است وازنظرشوراصرف اظهارثبت محل راجع به تصرف مذکورمتبع نیست لذاشورارای هیئت رادرنتیجه درست دانسته است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 586-588
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
67

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
463
تاریخ تصویب :
1345/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :