جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای شماره : 465 - 17/04/1344

رای شورای عالی ثبت
ملکی بعنوان ششدانگ یک کافه به شماره 252موردتقاضای ثبت واقع شد. درآگهی نوبتی دواشتباه رخ داد:
اول - بجای پلاک 252عدد256نوشته شد(رای 390-438-439).
دوم - بجای کافه ،خانه نوشته شد.
هیئت نظارت اشتباه راموثرودستورتجدیدآگهی راداد.دراین مورد سندمالکیت وثبت دفتراملاک به امضانرسیده بود.
ثبت محل بعداعلان کردکه ملک موردتقاضاواقعاخانه ای بودکه درآن کافه تاسیس شده بودونام محل کاربرملک اطلاق شده است لکن اشتباه درپلاک را تاییدکردواین موثراست (رای 439)معذلک کسب دستورراجع به امضاثبت دفتراملاک وسندمالکیت کرد.
رای مورخ 17/4/44شورا:
"اگرسندمالکیت دردفتراملاک ثبت شده ولواینکه سندمالکیت تسلیم نشده باشدموضوع قابل طرح درهیئت نظارت نبوده ودستورتجدیدآگهی صحیح نیست ،چنانچه سندمالکیت صادرنشده باشداشتباه موثربوده رای هیئت نظارت بی اشکال است ".
* سابقه *

***
شرح - مقصودازجمله اول رای این است که اگرثبت ملک دردفتراملاک تمام شده وبه امضارسیده باشدطبق بندهشتم ماده 25قانون ثبت ،رای هیئت نظارت بعلت عدم صلاحیت قابل نقض وبی اعتباراست وگرنه رای هیئت درست است .
تبصره - چون باتوجه به بندهشت ماده 25ملاک این است که ثبت دفتر املاک کامل باشد(یعنی به امضارسیده باشد)تنظیم سندمالکیت ازنظرتعیین میزان صلاحیت هیئت نظارت وشوراتاثیری نداردخواه سندمالکیت تنظیم شده به امضاهم رسیده باشدخواه نه لذاجمله دوم رای بالعنایه قابل تحمل است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 589-590
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
67

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
465
تاریخ تصویب :
1344/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :