جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


رای شماره : 466 -11/06/1344

رای شورای عالی ثبت
سندمالکیت ملکی باقیداینکه مساحت آن 20500متراست صادرشددر حالیکه :
اولا- مدارک متقاضی ،مساحت ملک موردتقاضای اورابالغ برسه هزار مترنشان میدهدودرآگهی نوبتی هم همین مساحت ذکرشده است وباهمین وضع تحدیدحدودشده است .
ثانیا- دربرگ احرازتصرف عدد(سه )تبدیل به (سی )شده وآثارجعل و تزویرهویدااست .چون مابه التفاوت سه هزارمترومساحت مذکوردرسند مالکیت مزبورنیزدرتصرف دارنده سندمالکیت است پرسیده شدکه آیا میتوان ازمتصرف مذکوردرمابه التفاوت مزبورمجدداتقاضای ثبت قبول کرد؟
رای مورخ 11/6/44شورا:
"ملکی که دردفتراملاک به ثبت رسیدوسندمالکیت صادرشدسندمزبور معتبراست .فقط دادگاه میتوانددرحدودقانون پس ازرسیدگی به سند مالکیت تصمیم مقتضی اتخاذنمایند".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - جمله اول رای شوراضمن به بندهشت ماده 25قانون ثبت ونیزبه ماده 22قانون ثبت اشاره دارد.
دوم -ازفرض مساله بالامعلوم است که نسبت به زائدبرسه هزارمتر اساساعملیات ثبتی ازآغازتاانجام بکارنرفته است (زیراتنهاعملی که بکارفته جعل وتزویربوده است )آیادرچنین موردی میتوان ماده 22قانون ثبت رااعمال کرد؟بنظرمابایدگفت ماده 22قویامنصرف ازاین مورداست و سندمالکیت باوضوح جعل درزائدبرسه هزارمتراعتباری نداردوازحکم ماده 22قانون ثبت مستفیدنیست مگراینکه امرجعل بدیهی نبوده احرازآن به اظهار نظرقضائی موقوف باشد.
تبصره - رای بالابارای 467خالی ازتباین نیست زیرادررای 467در موردتمام ملک موضوع سندمالکیت عملیات ثبتی اعمال نشده است ودرمانحن فیه درموردقسمتی ازملک موضوع سندمالکیت عملیات ثبتی بکارنرفته است .
سوم - مقصودازقانون درعبارت (درحدودقانون )دررای بالاذیل ماده اول لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض است که به دادگاه حق رسیدگی واصلاح یاابطال سندمالکیت رامی دهدوقانون مذکوردرجهت تعدیل ماده 22 قانون ثبت بوجودآمده است .
چهارم - آیاصدوراخطارمنع معامله درزائدبرسه هزارمتربه منظور جلوگیری ازاسنادمعاملات معارض ازتکالیف ثبت است ؟
دراین موردبه آرا335-339-452مراجعه شود.
پنجم -ادارات ثبت دراین موردازدادن تکلیف وسندمالکیت جدید ممنوعندزیرادادن تفکیک وسندمالکیت مشروط به این است که علم به عدم مانع برای صدورتفکیکی یاسندمالکیت داشته باشدباوجودعلم به مانع چگونه میتوان تفکیک یاسندمالکیت جدیددادلکن ظاهررای شورااقتضادادن تفکیک وسندمالکیت جدیدراداردولی درعمل کسی ملتزم به این امرنمیشود. مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 590-591
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
67
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
466
تاریخ تصویب :
1344/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :