جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای شماره : 80 - 31/05/1346

رای شورای عالی ثبت
درزمینه اجراءاجرائیه ماده 34قانون ثبت درآگهی مزایده وثیقه که سه پنجم ازسه حبه مشاع از72 حبه بوددرآگهی مزایده اشتباهاسه پنجم حبه مشاع از72 حبه درج شد.پس ازبرگزاری مزایده وقبل اانقضاءدوماه ماده 25مکرر قانون ثبت به این اشتباه توجه بعمل آمد.
رای مورخ 31/5/46شورا:
"اشتباه موثراست ".
(مقایسه شودبارای 53-54-58)
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 103
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1346/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :