جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


رای شماره : 81 - 27/03/1344

رای شورای عالی ثبت
درنوبت دوم ازسه نوبت آگهی مزایده یک اجرائیه نسخه های یک شماره روزنامه برخی فاقدآگهی وبرخی دارای آگهی بود.مزایده برگزاروخریداری نبودوپیش ازمزایده هم مدیون به چگونگی نشرآگهی اعتراض کرده بود.ثبت مربوطه پرسش کرد.
رای مورخ 27/3/44 شورا:
"اشتباه موثراست آگهی بایدتجدیدشود".
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 103
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
81
تاریخ تصویب :
1344/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :