جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای شماره : 82 - 19/09/1343

رای شورای عالی ثبت
شخصی اصالتاازخودوولایتابرفرزندانش ملکی رابه وثیقه داد،سهام اصیل ومولی علیهم دروثیقه مشخص شده بود.اجرائیه صادروآگهی مزایده صحیحا منتشرشدولی درصورت مجلس مزایده فقط سهام مولی علیهم نوشته شد.موقع صدورسندانتقال اجرائی متوجه اشتباه شده وپرسش شد.
رای مورخ 19/9/43 شورا:
"اشتباه درتنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به مقدارملک به این نحو که کمترازآگهی منتشره است موثربنظرنمی رسد....برخلاف مقررات اقدامی نشده است ".
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 104
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
82
تاریخ تصویب :
1343/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :