جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


رای شماره : 83 - 23/05/1345

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوراجرائیه وبرگزاری جلسه مزایده معلوم شدکه درآگهی تاریخ جلسه مزایده بجای اینکه (دوشنبه 13/10/44)نوشته شود(دوشنبه 12/10/44) نوشته شده است .پرسش شدوشورادرتاریخ 23/5/45چنین رای داد:
"اشتباه موثراست ".
* سابقه *

توضیح - دوشنبه اسم روزاست وتاریخ ،وصف آن است پس تعارض بین اسم ووصف روزمزایده واقع شده است ومعلوم نمی شودکه مقصودناشرآگهی چیست لذارمقصودمبهم است وروزمزایده مشخص نیست واشتباه موثراست .
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 104
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
83
تاریخ تصویب :
1345/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :