جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


رای شماره : 84 - 24/10/1343

رای شورای عالی ثبت
روزمزایده که 26/7/43بوددرهرسه نوبت آگهی اشتباها26/7/42چاپ شد.روز26/7/43مزایده برگزارشدوخریداری نبود.ازجهت وقوع اشتباه پرسش شد.
رای مورخ 24/10/43 شورا:
"باتوجه به سایرخصوصیات امرکه درگزارش قیدشده اشتباه موثربنظر نمی رسد".
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 104-105
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
84
تاریخ تصویب :
1343/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :