جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای شماره : 85 - 30/04/1345

رای شورای عالی ثبت
ولی صغیری ملک اورانزدصغیردیگر(بادخالت ولی او)بیع شرط نهاد. اجرائیه صادرومزایده برگزارشدولی مدیون اعتراض کردکه ولی دائن مرده است وصغیرناظراستصوابی داردوعملیات اجرائی بدون دخالت ونظارت ناظر استصوابی صورت گرفته است لذادرست نیست .ونیزدرآگهی مزایده تاریخ مزایده که صحیح آن 25/7/44 بوده 27/5/44 نوشته شده است هرچندکه درنوبت دوم ،اصلاحیه ای درصفحه دیگرهمان روزنامه درج کرده اندونوبت سوم هم صحیحا منتشرشده است .
مدیرثبت اشتباه درآگهی راازحیث تاریخ مزایده موثرندانست و هیئت تجدیدنظرهم آنراتائیدکرد.
رای مورخ 30/4/45 شورا:
"اشکالی بررای هیئت تجدیدنظرواردنیست ".
* سابقه *

شرح - دراین مورددوماه ازپایان عملیات اجرائی گذشته بودوازطرف دیگراشتباه هم جزئی بوده مخل به رکن عملیات اجرائی (رای 36)نیست هرچند رسیدگی بعدازانقضادوماه بعمل آمده است ولی درنتیجه فرقی نمی کند.علاوه براینکه رسیدگی به اعتراض به رای تجدیدنظراجرائی طبق رویه ای که شورا اتخاذکرده است موعدمعین ندارد.
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 105-106
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1345/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :