جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


رای شماره : 86 - 05/06/1346

رای شورای عالی ثبت
دراجرااجرائیه سندذمه ای (قبوض اقساطی )ده سهم مشاع پلاک ...ملک بدهکارتوقیف وارزیابی شدوآگهی مزایده درروزنامه خراسان منتشرگردید ولی بجای 10سهم دوسهم مشاع نوشته شد.مجدداآگهی تهیه وبه روزنامه مذکور فرستاده شدتادرتاریخ 17/2/46سه نوبت آنرامنتشرکند.
در9/2/46تلگرافی به روزنامه مذکوراطلاع داده شدکه نشرآگهی مذکور برابرماده 81 نظامنامه اجرابه روزنامه آفتاب شرق محول شده است مع الوصف روزنامه خراسان به نشرآن اقدام کرد.ثبت محل راجع به ارزش و اعتبارآگهی مذکوربشرحی که گذشت (وتوسط روزنامه خراسان منتشرشد) پرسش کرد.
رای مورخ 5/6/46شورا:
"باتوجه به سابقه اشکالی بنظرنمی رسد".
* سابقه *

شرح - یعنی چون دربادی امرروزنامه خراسان صالح برای نشرآگهی تشخیص شده واونیزاقدام به این کارکرده ولی اشتباه درآن رخ داده بودوبعدهم مجددا آگهی بهمان روزنامه داده شده بود.هرگاه دراین بین دراجراماده 81 روزنامه دیگری توسط مقام صلاحیتداردرنظرگرفته شودبرای آگهی های بعدی است .
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 106
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
86
تاریخ تصویب :
1346/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :