×

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در رسیدگی به ادعای تخلف ساختمانی میبایستی ضمن توجه به قدمت ساختمان ، جریمه را برمبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین نماید

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در رسیدگی به ادعای تخلف ساختمانی میبایستی ضمن توجه به قدمت ساختمان ، جریمه را برمبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین نماید

کمیسیون-ماده-100-قانون-شهرداری-در-رسیدگی-به-ادعای-تخلف-ساختمانی-میبایستی-ضمن-توجه-به-قدمت-ساختمان-،-جریمه-را-برمبنای-ارزش-معاملاتی-زمان-وقوع-تخلف-تعیین-نماید

تاریخ : 25/2/1378 شماره دادنامه :42 کلاسه پرونده : 77/272

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم برکیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 31/4/1376 شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده کلاسه 75/1243 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موراد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره : ه /77/272 22/4/1378
تاریخ : 25/2/1378 شماره دادنامه :42 کلاسه پرونده : 77/272
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقی علی پناهی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و20 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف : شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1243 موضوع شکایت آقای احمد قهرمانی به طرفیت شهرداری بناب به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری بشرح دادنامه شماره 373 مورخ 31/4/1376 چنین رای صادر نموده است:
نظر به اینکه اولا" شاکی ادعا نموده است که در سال 1363 احداث بنا نموده و در آن موقع محل ملک خارج از محدوده شهر و جزء اراضی روستا بوده و نیاز به کسب مجوز از شهرداری نبوده است وحال آنکه اولا" کمیسیون درباره صحت و سقم این ادعا بررسی ننموده ، و ثانیا" در تعیین جریمه مبنا و ماخذ احتساب جریمه مشخص بر رای صادره از جهات فوق الذکر ایراد وارد است.
بنا به مراتب حکم به نقض رای معترض علیه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض صادر و اعلام می گردد.
ب : شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1073 موضوع شکایت آقای علی پناهی به طرفیت شهرداری بناب (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ) به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری بشرح دادنامه 1664 مورخ 22/7/1376 چنین رای صادر نموده است ، از بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه دلائل اقامه شده در خصوص مورد ادعای شاکی صورت نگرفته است وتصمیم مورداعتراض موافق قانون انجام یافته ، بنابراین موجبی در مورد اجابت خواسته شاکی وجود نداشته ، از این رو حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15875-6/6/1378
23

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 42

تاریخ تصویب : 1378/02/25

تاریخ ابلاغ : 1378/06/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.