×

درموردی که معامله به وکالت انجام گرفته باشد نیز باید صدور اجرائیه و عملیات اجرائی بطرفیت موکل باشد

درموردی که معامله به وکالت انجام گرفته باشد نیز باید صدور اجرائیه و عملیات اجرائی بطرفیت موکل باشد

درموردی-که-معامله-به-وکالت-انجام-گرفته-باشد-نیز-باید-صدور-اجرائیه-و-عملیات-اجرائی-بطرفیت-موکل-باشد
رای شماره : 99 - 21/02/1347

رای شورای عالی ثبت
شخصی به دیگری وکالت دادکه ملک معین او را بهرکس و برای هرکس ( ولو به نفع خود ) به وثیقه بدهد و اختیار تام به او داد . وکیل مستاجرثالثی بود و بابت تعهد ناشی از عقد اجاره ( مال الاجاره 260000ریال ) ملک موکل خود را به نفع خود به وثیقه داد . اجرائیه برای وصول 100000ریال صادر و فقط به مدیون ( نه موکل او ) ابلاغ شد . مزایده برگزارگردید موقع صدور سندانتقال اجرائی توجه شدکه :
اولا- نصف ملک مورد وثیقه برای وصول مبلغ موضوع اجرائیه به مزایده نهاده شده است ( درحالی که در مورد مال الاجاره طبق توافق ضمنی یا صریح طرفین قرارداد وثیقه ، ابعاض ملک مورد وثیقه در قبال ابعاض طلب و رعایت تناسب لازم است .
رای 112-113-114
ثانیا- اجرائیه به موکل مدیون ابلاغ نشده است .
رای مورخ 21/2/47 شورا :
"علاوه برعدم رعایت تناسب در میزان مورد مزایده اساسا اشکال از جهت عدم ابلاغ اجرائیه به مالک موثراست ".
( نظیر رای 98 )
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 121
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 99

تاریخ تصویب : 1347/02/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.