×

فروش اموال غیرمنقول محجور بدون تصویب دادستان ، فضولی و غیرنافذ است

فروش اموال غیرمنقول محجور بدون تصویب دادستان ، فضولی و غیرنافذ است

فروش-اموال-غیرمنقول-محجور-بدون-تصویب-دادستان-،-فضولی-و-غیرنافذ-است
بتاریخ : 11/10/72 شماره دادنامه : 796

مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی دو تهران
خواهان : آقای علی با وکالت حمید
خوانده : خانم مهری با قیمومت محمدعلی
خواسته : تنظیم سند انتقال

رای دادگاه
در خصوص خواسته وکیل خواهان دائر به الزام خوانده به قیومیت از سوی خانم مهری به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ از پلاک ثبتی شماره 10498/123 نظر به اینکه خوانده دعوی به قیمومت از سوی مولی علیه محجور قرارداد عادی مورخ 28/5/70 را تنظیم نموده است و قرارداد موصوف مفادا" دلالت بر فروش پلاک ثبتی فوق الذکربه خواهان دارد و به موجب ماده 1241 قانون مدنی شرط فروش اموال غیر منقول مولی علیه تصویب مدعی العموم است که حسب پاسخ واصله ازاداره سرپرستی تهران وارده بشماره 2666 مورخ 11/8/72 ظاهرا" قرارداداز سوی دادستان مورد تنفیذ قرار نگرفته است و مدلول ماده استنادی دادگاه اینست که تنظیم قرارداد فروش اموال غیرمنقول مولی علیه بدون تنفیذ مدعی العمومی غیرنافذ است علیهذا قبل از اجازه معامله توسط دادستان قرارداد مشمول مقررات عقد فضولی است که قبل ازاجازه آن تعهدی برای فروشنده متصور نیست به همین جهت دعوی در مرحله فعلی غرقابل پذیرش بوده به استناد ماده 1241 قانو مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وکیل خواهان صادر و اعلام می شود0 قرار صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ الاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک هران است 0
رئیس شعبه 44 دادگاه حقوقی دو تهران

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی ازانتشارات روزنامه رسمی کشور، بهار سال 1377 صفحه 64 و 65
52

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 796

تاریخ تصویب : 1372/10/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.