×

ملکی که تفکیک نشده باشد از طریق دادگاه قابلیت صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند را ندارد مگراینکه ازطرف خریدار تفکیک آن نیز تقاضاشده و مورد حکم قرارگرفته باشد

ملکی که تفکیک نشده باشد از طریق دادگاه قابلیت صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند را ندارد مگراینکه ازطرف خریدار تفکیک آن نیز تقاضاشده و مورد حکم قرارگرفته باشد

ملکی-که-تفکیک-نشده-باشد-از-طریق-دادگاه-قابلیت-صدور-حکم-بر-الزام-فروشنده-به-تنظیم-سند-را-ندارد-مگراینکه-ازطرف-خریدار-تفکیک-آن-نیز-تقاضاشده-و-مورد-حکم-قرارگرفته-باشد
بتاریخ : 20/5/77 کلاسه پرونده :77/2ت /582 شماره دادنامه : 566
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
هیئت شعبه :

تجدیدنظرخواه : محمد تقی اقوامی تهران خیابان وحدت اسلامی روبروی اداره آگاهی پلاک 341 ( تعمیرگاه وسبا)
تجدیدنظرخوانده :الله وردی راحلی تهران خیابان وحدت اسلامی خیابان مختاری غربی کوچه شهید ضرابی پلاک 22
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 18851886 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران

گردشکار: پس از وصول دادخواست تجدیدنظرخواهی به دفترکل محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران ا رجاع باین شعبه ثبت و بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

((رای دادگاه ))
بموجب دادنامه شماره 18851886 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران رای به الزام اللهوردی راحلی گرگری به حضور دردفاتراسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم جزء پلاک ثبتی 27و28 فرعی از4227 اصلی به مساحت 5/71 متر با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال باقیمانده ثمن به محمدتقی اقوامی صادر گردیده و همچنین حکم به رد دعوی الله وردی راحلی مبنی به ابطال قرارداد مورخه 24/9/1373 صادر گردیده است اللهوردی راحلی به رای صادره مبنی بر الزام و رد دعوی ابطال اعتراض و همچنین محمدتقی اقوامی به رای صادره مبنی بر پرداخت پنج میلیون ریال باقیمانده ثمن اعتراض و اعلام داشته که کل ثمن معامله را پرداخت نموده است دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرارداده و درخصوص اعتراض الله وردی راحلی به رد دعوی ابطال قرارداد مورخه 24/9/73 نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر فسخ بیعنامه ارائه نننموده است و اعتراض موثری که نقض رای صادره را از جهت رد دعوی ابطال ابراز نکرده ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه رای صادره در قسمت فوق عینا" تائید میگردد و در خصوص اعتراض الله وردی راحلی به رای الزام به تنظیم رسند رسمی ، نظر به اینکه آپارتمان مورد دعوی تفکیک نگردیده و خواهان تقاضای تفکیک را ننموده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته و دادگاه رای صادره را در خصوص دعوی الزام نقض و به جهت عدم تفکیک آپارتماتهای ساخته شده در پلاک ثبتی 27و28فرعی از4227 اصلی قرار و عدم استماع دعوی صادر میگردد0 در خصوص اعتراض محمدتقی اقوامی مبنی بر اینکه کل ثمن را پرداخت نموده ا ست با توجه بصدور قرار عدم استماع دعوی الزام تجدیدنظرخواهی وی مردود اعلام میگردد رای صادره قطعی است 0/ ش
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
داود امیری حیدرفتح الله زاده

52

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 566

تاریخ تصویب : 1377/05/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.