رای شماره : 120 - 02/10/1344

رای شورای عالی ثبت
دائن سندشرطی به ثالثی بموجب سندذمه ای بدهکاربود،بستانکارذمه ای درخواست کردکه معادل طلب او(به استناداجرائیه سندذمه ای )ازحق بستانکارشرطی توقیف شودوتوقیف شدبه این ترتیب که باتوجه به ماده 20 قانون مدنی وماده 58 به بعدنظامنامه اجرابازداشت نامه ثالث صادروبه دائن ومدیون سندشرطی اخطارشدکه ازپرداخت ودریافت میزان طلب بستانکار ذمه ای خودداری کنند(دررابطه فیمابین یکدیگر).
سپس بستانکارشرطی جمیع حقوق خودرابارعایت حق بستانکارذمه ای (که براثرتوقیف مزبورپیداشده بود)به دیگری صلح کرد.آگهی مزایده به درخواست متصالح (قائم مقام بستانکارشرطی )منتشرشدولی اشتباهاحقوق بستانکارذمه ای ازآن حیث که قائم مقام بستانکارشرطی شده بود(براثر توقیف مذکورواستیفاحق خودازطریق اجرائیه سندذمه ای )کسرنشددرجلسه مزایده خریداری شرکت نکردومدت دوماه ماده 25مکررقانون ثبت منقضی شد متصالح تقاضای صدورسندانتقال تمام موردوثیقه راداشت وبستانکارذمه ای نیزدرخواست کرد.که معادل طلب اوازموردوثیقه به اوداده شود.
رای مورخ 2/10/44شورا:
"ازمحلی که طلب ثالث تامین شده درصورت امتناع منتقل الیه مذکور ازپرداخت طلب اوطلب وی قابل وصول است وبایدازمشارالیه مطالبه وبر طبق مقررات اقدام شود".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - بستانکارذمه ای ازراه استیفاحق خودازطلب بستانکارشرطی از بدهکارشرطی قانوناقائم مقام بستانکارشرطی شده بوداین قائم مقامی هرگاه قبل ازصدوراجرائیه شرطی بوده باشدقائم مقام حق دارددرتقاضای صدور اجرائیه شرطی اقدام کندولی بهرحال موردی برای اجراماده 112نظامنامه اجرا نیست زیراچیزی ازطلب شرطی توسط مدیون سندشرطی تادیه نشده است تامحلی برای اجراآن ماده باشد.
دوم - متصالح هم بعدابموجب سندصلح درمانده طلب بستانکارشرطی قائم مقام اوشده است (بنابراین بستانکارشرطی دونفرقائم مقام پیداکرده است )وهردوقائم مقام متفقابایدتقاضای صدوراجرائیه کنندواگرتقاضای صدوراجرائیه خودرابستانکارشرطی قبلاکرده بودتعقیب عملیات اجرائی بایدبطرفیت هردوقائم مقام باشدوبه این ترتیب ترجیح یکی ازدوقائم مقام بردیگری ترجیح بلامرجح است وبه این ترتیب هردوقائم مقام به نسبت حق خود ازطریق مزایده ای که واقع شده است مالک موردوثیقه خواهندبودودلیلی نداردکه متصالح ،طلب بستانکارذمه ای رابه اوبدهدوتمام وثیقه راتملک کندزیرابستانکارذمه ای قبلامقداری ازطلب بستانکارشرطی راتوقیف کردو طلب توقیف شده مالی است که بدل قانونی دارد(یعنی امکان داشت که مدیون سندشرطی پول به متعهدله خودبدهددراین صورت حق بستانکارذمه ای به آن پول تعلق می گرفت وامکان داشت که بعلت ندادن پول ،وثیقه به ملکیت متعهدله اودرآیددراین صورت حق بستانکارذمه ای به وثیقه - که بدل قانونی پول است تعلق میگرفت )ودرصورت ندادن پول ،حق اوبه بدل تعلق میگیرد.
سوم - مقصودازرای شورااین است که متصالح بایدبقدرطلب بستانکار ذمه ای به اوبدهدتاسندانتقال اجرائی تمام وثیقه بنام اوصادرشودواگرندهد قهراآگهی مزایده تجدیدمیشودودراین صورت هردوقائم مقام به نسبت طلب خودازوثیقه تملک خواهندکردواگردیگری درمزایده خریدارواقع شد بستانکارذمه ای طلب خودراوصول ومابقی به متصالح داده میشود.
چهارم - همانطورکه عدم رعایت بند3ماده 83نظامنامه اجراکه برای حفظ حقوق ثالث (مستاجر)نیزمی باشدموجب تجدیدآگهی است به ملاک آن ماده عدم رعایت حقوق ثالث درآگهی مزایده مقتضی تجدیدآگهی مزایده میباشد.
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 153-155
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی

54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1344/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)