جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.تاریخ : 25/2/78 شماره دادنامه : 47 کلاسه پرونده : 77/277

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکور دادنامه شماره 532مورخ 15/7/71 شعبه نوزدهم دیوان در پرونده کلاسه 70/285 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع دیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/77/277 22/4/1378
تاریخ : 25/2/78 شماره دادنامه :47 کلاسه پرونده 77/277
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 8و19 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/285 موضوع شکایت خانم بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک بشرح دادنامه شماره 532 مورخ 15/7/1371 چنین رای صادر نموده است ،اداره حقوقی شهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره 184/365 کلا" داخل در متن مسیل می باشد و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر و بستر رودخانه ها و نهرها000 ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ، صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدور نمی باشد0 ضمنا" ادعای شهرداری براساس نظریه کارشناس املاک شهرداری ابراز شده است 0 با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه ملک شاکیه دارای سند مالکیت است و در سند مالکیت اسمی از مسیل بودن محل برده نشده است و هر مالکی قانونا" حق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود را دارد و احداث بنا نیز نوعی دخل و تصرف و استفاده از ملک محسوب می گردد، لذا شکایت شاکیه وارد،بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه 5 تهران به اعطای پروانه ساختمانی صادر و اعلام می گردد0
ب شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/304 موضوع شکایت خانم رویا، لیدا و مینا بیگلری به طرفیت 1 اداره املاک شهرداری تهران 2 شهرداری شمیران به خواسته رفع اثراز طرف اجرائی شماره 515/8000 اداره املاک شهرداری شمیران و صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 29/2/1372 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه طرح 515/800 مصوب 17/5/1362 شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیل ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری مصوب 22/12/1351 به اعتبار خودباقی بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا می باشد، و با عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با نظر گرفتن تبصره (1)ماده واحده قانون مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل 10 سال بعد از تصویب موکول نشده است ، درخواست شاکیان به رفع اثر ازمصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک 821 فرعی از224 فرعی از69 اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت نداشته بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص می شود0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با بحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15876- 7/6/1378
23

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
47
تاریخ تصویب :
1378/02/25
تاریخ ابلاغ :
1378/06/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :