جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


تاریخ : 5/4/1378 شماره دادنامه : 93 الی 96 کلاسه پرونده : 77/326

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به حکم ماده 104 لایحه قانونی استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارائه پیشنهادات لازم در جهت تدوین و تصویب مقررات مذکور تاسیس شده است و به موجب تبصره ماده 112 لایحه قانونی فوق الذکر هم وزارتخانه و شهرداریها و کلیه موسسات دولتی اعم از مشمول یا غیر مشمول مکلف به جلب نظر موافق آن سازمان در وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی خاص خود گردیده اند، اساسا" در ماده 10 قانون نحوه تعدایل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 تصریح گردیده است که (آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) که آئین نامه مزبور به کیفیت مقرر در سال 1367 تهیه و تدوین و تصویب شده است 0 نظر به اینکه اصلاح مقررات آئین نامه اجرائی قانون اخیرالذکر به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بدون بررسی و اظهار نظر سازمان اموراداری و استخدامی کشور نافی وظایف و مسئولیتهای قانونی آن سازمان و مغایر ترتیب مقرر در ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی است ، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 هیات وزیران ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/77/326 27/4/1378
تاریخ : 5/4/1378 شماره دادنامه 93الی 96 کلاسه پرونده 77/326
77/380 77/78399/102
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقایان ابوالفضل قدس ، حسین انیسی پور، علی اکبرابن علی ، غلامرضا شیرزادی 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 0

مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی ، مستخدمین بازخرید شده دولت می توانند به هنگام باز خریدی کشور بازنشستگی (سهم مستخدم ) خود را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت ندارندو درخواست نمایندکه وجوه مزبور به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مذکور (موضوع تصویبنامه شماره 19404 / ت 316 مورخ 55/67 هیات وزیران ) به سازمان مذکور، سنوات خدمت بازخرید شده آنان به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه منظورشود واز مزایای قانون تامین احتماعی بهره مند شوند0 چگونگی پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون نیز در آئین نامه اجرائی که در سال 1367 به تصویب هیات وزیران رسیده توضیح داده شده است ومستخدمین دولت که داوطلب بازخریدی بوده اند با اتکاء به مواد قانونی و آئین نامه اجرائی آن اقدام به بازخریدی وانتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی نموده اند0 اکنون هیات محترم وزیران بعداز گذشت قریب 11 سال که از اجرای قانون می گذرد با تصویب اصلاحیه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 اقدام به اصلاح آئین نامه اجرائی نموده است 0 نظر به اینکه اقدام هیات وزیران به دلائل مشروحه ذیل مغایر با قانون می باشد، علیهذا تقاضای لغو ابطال مصوبه مذکوررا دارد0 1 به حکم ماده یک قانون به صرف انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما کلیه سوابق دولتی قابل قبول مستخدم در حکم سوابق پرداخت حق بیمه محسوب شده و مستخدم می تواند ازمزایای قانونی تامین اجتماعی برخوردار شود0 یکی از مزایای مورد بحث برخورداری از امتیاز بازنشستگی با استفاده از سنوات خدمت دولتی منتقل شده است ، در حالی که این حق قانونی با انشاء تبصره 2 در تصویبنامه اخیرالتصویب مودر تعدی قرار گرفته و از مفاد قانون خروج موضوعی دارد20 حقوق مکتسبه مستخدمین که در سنوان گذشته با اتکاء به قوانین و مقررات مصوب اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی نموده اند و مابه التفاوت مربوطه را نیز طبق مقررات پرداخت نموده اند، اکنون با تصویب شیوه جدید پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه اخیر هیات وزیران مورد تعدی و تعرض قرار گرفته و برخلاف ماده 4 قانون مدنی عطف به گذشته شده است 0 3 به موجب ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مقررشده است ، آئین نامه اجرائی قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسد، در حالیکه اصلاحیه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانون پیش بینی شده از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و به تصویب رسیده است که قابل تامل و تردید است 0 مضافا" اینکه براساس ماده 104 قانون استخدام کشوری ، مراتب در حسن اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور و همچنین دادن دستورهای لازم در خصوص نحوه اجرای قوانین استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی از زمره وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر شمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامی بدون هماهنگی و تایید سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران برسد، مغیر با ماده قانونی فوق الذکر رفتار شده است 0 بنابراین مصوبه هیات وزیران از لحاظ عدم ارائه پیشنهد به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم واجد ایراد است 0 با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور دستور مبنی بر ابطال تصویب نامه مورد بحث را دارد0 مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 78061 مورخ 23/2/1378 و8625مورخ 5/3/1378 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17505/1153مورخ 9/12/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 997/ن مورخ 9/12/1377 سازمان امور اداری واستخدامی کشورونامه شماره 997/ن مورخ 22/2/78 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ضمیمه نامه شماره 1251/7100 مورخ 25/2/1378 سازمان تامین اجتماعی نموده اند0 الف : درنامه مدیر کل دفتر حقوق سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است ، 1 به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال 1366 آئین نامه اجرائی قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آئین نامه می یابد به پیشنهادسازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسد0 با توجه به اینکه اصلاحیه مورد نظر به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و از ظواهر امر مشخص می گردد که به نقش و جایگاه قانونی این سازمان توجه نشده است ، بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پیش گفته نشده است ، بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پیش گفته نمی باشد0 2 علی الاصول راثرمصوبات ناظر به آینده باید باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستخدمین می گردد0 3 با توجه به مفاد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به نظرمی رسد سنوات خدمت مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی می باشد و نمی توان آن رامحدوده به محاسبه در میزان مستمری بازنشستگی نمود0 ب : در نامه رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است ، 1 آئین نامه تهیه شده قبلی توسط هیات دولت پس از گذشت مدت مدیدی درعمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی نشان داده و هم از این روبوده که لزوم اصلاح و تجدیدنظر در آن ضروری تشخیص داده شده است 0
2 چنانچه از قسمت آخر ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی استنباط می شود پرداخت تامین اجتماعی برای بیمه شده می باشد0 بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه ای تامین اجتماعی می شود علی الاصول با قبول مقررات کلی تامین اجتماعی برای بیمه شده می باشد0 بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه ای تامین اجتماعی می شود علی الاصول با قبول مقررات کلی تامین اجتماعی می بایست از مجموعه این مقررات تمکین نماید وهمچون سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی تابع شرایط عمومی این مقررات باشند با این وصف لازم است برای استفاده از انواع مزایای قانونی تامین اجتماعی حائز شرایط قاونی باشد0 3 آئین نامه مصوبه قبلی هیات دولت مبتنی بر اشتباه بوده و کارگزاران دولت در مقطعی اززمان به سبب بروز پاره ای از مشکلات در اجراء پی به این اشتباه برد و لذا برای اصلاح آن اقدام نموده است 0 4 مصوبه هیات دولت هرچند که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پیشکی به لحاظ مدخلیت امر بوده ، لیکن باید در نظر داشت که بر خلاف ادعای شاکی تصویب نامه مورد اعتراض با بررسی و نظریه کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قریب چهارسال در کمیسیون رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهای فنی مورد تصویب قرار گرفته است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبزیری و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15878- 9/6/1378

23


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96
تاریخ تصویب :
1378/04/05
تاریخ ابلاغ :
1378/06/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :