جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.تاریخ : 28/1/1378 شماره دادنامه : 7 کلاسه پرونده : 76/126

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به ماده واحده قانون انتقال حق بیمه" href="/tags/35808/نقل-و-انتقال-حق-بیمه/" class="link">نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1356 مبنی بر قابلیت انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر و ضرورت احتساب سابقه خدمت مستخدمان مشمول قانون مذکور و عنایت به ماده 91 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشعر بر قابلیت احتساب مطلق سوابق خدمت مشمولین ماده مذکور از حیث بازنشستگی بخشنامه شماره 16643/7/40/ س مورخ 18/10/72 که احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی را مقید به مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری دانسته است ، خلاف اطلاق مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/76/126 22/4/1378
تاریخ : 28/1/1378 شماره دادنامه 7 کلاسه پرونده 76/126
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای اصغر رضائی 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 0

مقدمه : شاکی طی دادخوواست تقدیمی اعلام داشته اند، باعنایت به قسمت اخیر ماده 91 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ابلاغی از معاونت کار گزینی ستاد مشترک سپاه که در آن قید شده ( کسورات بازنشستگی بایستی به صندوق سازمان بازنشستگی کشوری واریز شده باشد) ، به نظر می رسد برخلاف ماده مذکور صادر شده و آن را محدود نموده به طوری که سنوات خدمتی پرسنل قبل از عضویت در سپاه پاسداران در صورتی به عنوان سنوات بازنشستگی پذیرفته می شود که مشخصا"کسورات بازنشستگی ایشان به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده باشد وشامل پرسنلی که کسورات یاد شده آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده نمی گردد0 بخشنامه یاد شده توسط کارگزینی فوق الاشاره مغایر با عدل و نصاف است و باعث تضییع حق افرادی می شودکه سالیان متمادی در موسسات وابسته به دولت خدمت نموده وکسورات ایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده لذا مستدعی است حکم به ابطال بخشنامه یاد شده را صادر فرمایند0
رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3724/5/40/س مورخ 22/7/1377 اعلام داشته اند،
1 - همانگونه که مستحضر هستید صندوق بیمه وبازنشستگی کشوری ماهیتا" و اثباتا" صندوق مشترکین دوائر دولیت ذیل الذکر می باشد0 الف : مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، مشمولین استخدام کشوری 0 ب : مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، مستثنی از قانون استخدام کشوری که تابع قوانین تشکیل واستخدامی دستگاه مربوط هستند0
2 - صندوق بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی نیز مستندا" به ماده 2 قانون تامین اجتماعی ، ماهیتا" صندوق مشترکین مشمول قانون کار مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می باشند0
3 - با التفات به دلائل و مستندات معنونه علت عدم قبول سنوات خدمتی افرادی که کسورات بازنشستگی خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز نموده اند صرفا" به دلیل عنوان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی واریز نموده اند صرفا" به دلیل عنوان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نبوده است و در واقع مهیت استخدامی غیر رسمی و غیر دولتی افرادمشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بوده است 0
4 - واریز وجوه کسورات بازنشستگی به هر یک از صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی به تنهائی شرط کافی مثبت و موجد حقی برای افراد مشترک هر یک از صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به تنهائی شرط کافی مثبت و موجه حقی برای افراد مشترک هر یک از صندوقهای بازنشستگی نمی باشد و علاوه بر پرداخت وجوه مستخدم رسمی بودن موسسات دولتی و یا وابسته به دولت وهمچنین انتقال سوابق به سپاه پاسداران از سایر شرایط لازم برخورداری از حقوق ماده 91 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.
5 - با توجه به دفاعیات ابرازی مفاد بخشنامه مورد نزاع ، ماهیتا" مغایر با ماده 91 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظر نمی رسد0 صرفنظر از این امر در حال حاضر ابلاغیه شماره 0791/201/6/ن مورخ 14/7/75 ستاد کل نیروهای مسلح که مرجح بر بخشنامه متنازع فیه می باشد، ملاک اجرای ماده 91 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد ودرواقع موجبی برای رسیدگی به ابطال بخشنامه مورد شکایت که به طور ضمنی نسخ گردیده است ، به نظر نمی رسد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15878- 9/6/1378

23

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7
تاریخ تصویب :
1378/01/28
تاریخ ابلاغ :
1378/06/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :