جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای شماره : 190 - 22/09/1345

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوراجرائیه سندذمه ای ،مدیون مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شد.سپس بستانکارمال منقولی ازاونشان دادوچون فروش آن آسانتر بودتوقیف گردیدوتحویل حافظ که زوجه مدیون بودشدوحافظ درحین تحویل گرفتن اعتراضی نکرد.سپس حافظ بعنوان ثالث معترض شدواموال توقیف شده رامتعلق به خودوفرزندانش دانست .رئیس اجرااعتراض راردکردبه این دلیل که موقع تحویل گرفتن اعتراض نکرده است وعلاوه برآن بدون ارائه سند رسمی مالکیت اموال توقیف شده نمی توان به صرف اظهارشاکی ترتیب اثرداد. هیات تجدیدنظررای بدوی رافسخ کردبه این دلیل که بدهکارنخست مال غیر منقول معرفی کرده وبازداشت شده است وبنابراین بازداشت مجدداموال منقول اوقبل ازرفع بازداشت ازاموالی که قبلابازداشت شده وقبل ازانصراف بستانکارازتوقیف اولیه مطابقت بامقررات ندارد.
باوجوداینکه باصدوراین رای واعمال آن ازاموال منقول رفع بازداشت میشودودرنتیجه به شکایت معترض ثالث هم بطورمستقیم رسیدگی شده است رئیس اجراعقیده داردکه هیات تجدیدنظربه اعتراض ثالث رسیدگی نکرده است وبعکس به چیزی رسیدگی کرده است که درمرحله بدوی موردرسیدگی واقع نشده است .
رای مورخ 22/9/45شورا:
"انجام دادن درخواست وکیل بستانکاردایربه رفع توقیف ازاموال غیرمنقول به میزان اموال منقول بازداشت شده اشکالی نداردوهیات تجدید نظرهم بایدبه دعوی ثالث رسیدگی کند".
* سابقه *

شرح - وکیل بستانکارپس ازآگاه شدن ازنظرتجدیدنظراجرائی اعلان انصراف ازتوقیف مال غیرمنقولی که بازداشت شده بودبه میزان ارزش مال منقول توقیف شده ازثبت مربوطه کرده بود.بااین ترتیب نظرشورااین است که درحال حاضربرای اینکه زیاده برارزش طلب مال مدیون درتوقیف نباشد باید:
اولا- باتوجه به تقاضای وکیل بستانکارهم ارزش مال منقول توقیف شده ازغیرمنقول رفع بازداشت شود.
ثانیا- درچنین وضعی رسیدگی به اعتراض ثالث ،موردپیدامیکندو بایدهیات تجدیدنظربه آن اعتراض رسیدگی کند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 231-232
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
56

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
190
تاریخ تصویب :
1345/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :