جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 187- 17/08/1345

رای شورای عالی ثبت
مدیون که شخص طبیعی ونماینده ومدیرشرکت سهامی بودازطرف شرکت ، ششدانگ عرصه واعیان ملکی رابه رهن دادملک مذکورقبلادررهن همان مرتهن (بانک )بوده است ،درسندرهن اخیربین طرفین ،شروط زیرمقررشد:
الف - هرگاه مقداری ازدین پرداخته شودتمام وثیقه درقبال مانده طلب دررهن بانک است .
ب - بانک مرتهن حق داربحساب وبه هزینه راهن ومدیون ،رهینه رابیمه کنداگرراهن ومدیون هزینه بیمه راندهندبانک ازفروش رهینه آن هزینه را استیفاخواهدکرد.
ج - درصورت اصابت خطربه رهینه بانک وجهی راکه ازبیمه گردریافت میکندصرف طلب خودازمدیون خواهدکرد.اگروجه مذکورتکافوی طلب مرتهن رانکندبانک طلب خودراازبقیه دارائی مدیون وراهن وصول خواهدنمود.
د- مرتهن وکیل بلاعزل راهن ومدیون است تاازدارائی آنان ازحساب جاری آنهابدون تشریفات برداشت کند.
ه -اگرثمن مزایده ماده 34 قانون ثبت وافی طلب بانک نباشدبانک حق داردمانده طلب خودرابه وسیله اجراثبت ازمدیون وراهن وصول کند.
و-اگربانک به استنادسندرهن نخست اجرائیه صادرکنددین ثانی (موضوع عقدرهن ثانی )حلول کرده وبانک میتواندبرای هردودین یکجااجرائیه صادرکند(علیه راهن ومدیون وضامنین تضامنی دین مذکور)
ز- مرتهن وکیل بلاعزل راهن ومدیون است که رهینه رابهرصورت (ولواز غیرترتیب مذکوردرماده 34 قانون ثبت )به فروش برساندوازثمن آن ،طلب خودرابرداشت کند.
ح - درصورت صدوراجرائیه ازطرف بانک ،اوحق داردمنافع رهینه را بالمباشره وشخصااستیفاکرده وبابت طلب خودحساب کند.
ط - بانک مرتهن حق داردکه درآن واحدمدیون وراهن وضامنین تضامنی آنان راتعقیب اجرائی کند.
ی - بانک وثیقه دیگری که سفته شماره ...است ازمدیون داردکه آن هم معتبراست وحق داردکه طلب خودراازطریق سفته وصول کندیاازطریق رهینه غیرمنقو مزبور.
ک - بانک حق داردکه پیش ازمزایده وثیقه ویادراثناعملیات اجرائی برای وصول طلب خودبه ضامنین مراجعه کند.
برای وصول دین اول وبه استنادسندرهن مقدم ،اجرائیه صادرورهینه بازداشت شدودائن به استنادهمین اجرائیه تقاضای بازداشت ضامنین رانیز کرد.نظررئیس اجرااین بودکه یک اجرائیه نمی تواندهم رهنی باشدوهم ذمه ای وتوقیف ضامنین نیازبه صدوراجرائیه جداگانه دارد.هیات تجدیدنظر اجرائی باتوجه به اعتراض ضامنین به تقاضای دائن (راجع به بازداشت آنان ) باقبول این معنی که یک اجرائیه میتواندطبع رهنی وذمه ای داشته باشدبه اکثریت چنین رای داد:
"اعتراض ضامنین بصدوراجرائیه است ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه کند"اقلیت نیزعقیده داشت که یک اجرائیه میتواندطبع رهنی وذمه ای داشته باشدلکن مستفادازسندرهن این است که دائن باید:
اولا- وثیقه راازطریق اداره ثبت ازراه مزایده به فروش برساند.
ثانیا-اگرثمن مزایده وافی به طلب اونبودبه ضامنین باهمان اجرائیه رهنی مراجعه کند.
رای مورخ 17/8/45شورا:
"رای هیات تجدیدنظراشکالی ندارد".
* سابقه *

نکات توضیحی :
سندرهن بانک دوجهت داشت ازیک جهت رهن بودومشمول ماده 34 قانون ثبت (نسبت به رهینه )وازجهت دیگرسندذمه ای است ومشمول مقررات مختص اسنادذمه ای که ازآن جمله جوازتوقیف ضامنین تضامنی است .صدوراجرائیه واحدکه ذوجهتین (رهنی وذمه ای )باشداشکالی نداردوچون ضامنین معتقدبودند که تارهینه ازراه مزایده به فروش نرسدوعدم وفاثمن مزایده به طلب بانک معلوم نشودصدوراجرائیه علیه ضامنین موردندارداین امراعتراض به صدور اجرائیه است که رسیدگی به این اعتراض طبق قانون 27/6/22بادادگاه است (رای 188)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 225-228
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
187
تاریخ تصویب :
1345/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :