جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای شماره : 188- 08/07/1344

رای شورای عالی ثبت
یک شرکت تضامنی بابت وامی که ازبانک گرفته بودوثیقه عینی ودینی داد (یعنی چندنفرازشرکاشرکت ضامن دین شرکت بنفع بانک شدند). اجرائیه علیه شرکت صادروبه توقیف وثیقه منجرگردیدوثالثی به توقیف آن اعتراض کرد. بانک پس ازاعتراض ثالث ،تقاضاکردکه همان اجرائیه علیه ضامنین جریان داده شود.
مدیرثبت نظردادکه تقاضای دائن قابل قبول نیست چون ضامنین ازشرکا شرکت مدیون هستند،بانک اعتراض کردکه مسئولیت ضامنین وشرکت درمقابل بانک ،تضامنی است وبانک بموجب قراردادفیمابین حق دارددرآن واحدبه شرکت وضامنین مراجعه کند.
رای مورخ 8/7/44شورا:
"برفرض که متعهدین جزشرکاشرکت تضامنی هم باشندچون بطورتضامن ، ضمان پرداخت دین شده است مسئول پرداخت آن خواهندبود".
* سابقه *

شرح - دراین رای مانندرای 187نکات ذیل درست وقانونی تلقی شده است :
الف - جمع وثیقه عینی ودینی برای بانک بستانکار.
ب -اجرائیه واحدمیتواندهم طبیعت اجرائیه ماده 34قانون ثبت را داشته باشدوهم طبیعت اجرائیه سندذمه ای را.عملاجمع بین مختصات هریک مقدوراست ومانعه الجمع نیست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 229
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
188
تاریخ تصویب :
1344/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :