جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای شماره : 191- 16/10/1344

رای شورای عالی ثبت
بانک اعتبارات کشاورزی اجرائیه شرطی علیه مدیون صادرکردکه به حراج منتهی شدوثالثی خریداربود.اشکالات ذیل درعملیات اجرائی دیده شد:
الف - رعایت بند2-3ماده 83نظامنامه اجرانشد.
ب - خریداردرجلسه حراج ثمن رانقدانداد(ماده 99نظامنامه اجرا)و متعهدله هم فروش نسیه راقبول نکرد.
ج - خریدارحراج پس ازتاریخ حراج قسمتی ازدوثمن رادردوقسط به بانک دادوبانک اعلان کردبعدازصدوراجرائیه وقبل ازتشکیل جلسه مزایده باقی طلب راازمدیون گرفته بودوطلب اوتصفیه شده است .خریدارحراج هم تقاضای صدورسندانتقال کرد.ثبت مربوطه کسب تکلیف کرد.
رای مورخ 16/10/44شورا:
"عملیات اجرائی ....برخلاف مقررات انجام شده مقتضی است تجدید شود.درصورتی که ردوجه پرداختی خریداربه خریدارممکن نباشدمشارالیه به مقداروجهی که پرداخته جانشین بانک محسوب است ".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - بعلت تخلف ازمواد83-99نظامنامه اجراعملیات اجرائی باطل وکان لم یکن است وخریدارحراج نمی تواندموردحراج رامالک شودبنابر این طلب بانک قانونابرذمه بایع شرطی باقی است ومبیع شرطی همچنان ملک بایع شرطی است وبانک بایدوجوهی راکه ازخریدارحراج دریافت کرده است به اوردکند.
دوم - چون ازتاریخ حراج تاتاریخ کسب تکلیف ثبت مربوطه (بشرح بالا) مدت مدیدی گذشته بودوبانک حاضربه ردوجوه خریداربه اونبودواین کاررا عملی نمی دانست شوراطبق قواعدعدل وانصاف خریدارحراج رابه مقداروجوه پرداختی قائم مقام بانک تلقی کرددراین صورت بااعتقادبه اعاده عملیات اجرائی بایدعملیات مذکوربطرفیت بانک وخریدارحراج به نسبت مطالبات هریک جریان پیداکند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 233-234
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
191
تاریخ تصویب :
1344/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :