جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.تاریخ: 8/3/1378 شماره : 76 - 77 کلاسه پرونده : 77/77243/274

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به بند5 مصوبه مورخ 20/9/1370 مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی داروئی کشور، در خصوص تسری مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانونی تامین اجتماعی آن شرکت به سایر کارکنان شاغل درآن شرکت ، دادنامه شماره 492 مورخ 15/5/1376 شعبه یازدهم ،624 مورخ 25/5/1377 شعبه دوازدهم و851 مورخ 25/5/1375 شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی است ، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای مطابق قسمت اخیر ماه 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قائم مقام دیوان محقق

26
* سابقه *

شماره ه/ 77/243 22/4/1378
تاریخ 8/3/1378 شماره 7776 کلاسه پرونده 77/77243/274
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای حسینعلی نامداری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11و12و16 دیوان عدالت اداری 0

مقدمه : الف شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1915 موضوع کشایت آقای مهدی رنجبران به طرفیت شرکت سهامی داروئی کشور وابسته به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به پرداخت ذخیره قانونی و مزایای ایام خدمت بر مبنای هر سال 45 روز به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 25/5/75 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه طبق اعلام شاکی در سالهای گذشته درمورد کارکنانی که بازنشسته شده اند برابرمصوبات مورخ 24/11/67و20/9/70 مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام ولی درباره او فقط معادل سالی دو روز مزایا محاسبه و پرداخت نموده اند و نظر به اینکه چنین اقدامی مغایربا مصوبه مجمع عمومی بوده و تصمیم هیات مدیره مبنی بر پرداخت 2 روز حقوق و مزایا برای هر سال نیز نمی تواند مغایر با تصمیم مجمع عمومی باشد، علیهذا حکم به ورو شکایت شاکی مبنی بر استفاده از مزایای پایان خدمتی مطابق مصوبه مجمع عمومی را صادر و اعلام می گردد0
ب شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/348موضوع شکایت آزای خدارحم باستانی به طرفیت شرکت سهامی داروئی کشوربه خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به مفاد 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/67 و ماده 5 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 20/9/70 بشرح دادنامه شماره 492 مورخ 15/5/76 چنین رای صادر نموده است ، مستندا" به ماده 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/67 حکم به ورود شکایت شاکی از حیث احتساب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 24/11/67 حکم به ورود شکایت شاکی از حیث احتساب 45 روز حق سنوات به ازاء هر سال خدمت والزام طرف شکایت به پرداخت حق سنوات بر اساس مادتین 5و9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/67و20/9/70 صادر واعلام می گر00
ج شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1971 موضوع شکایت خانم افخمیه اولیائی شیرازی به طرفیت شرکت سهامی داروئی کشور به خواسته ، الزام خوانده به اجرای مفاد ماده 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/67 و ماده 5 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه 20/9/70 بشرح دادنامه شماره 624مورخ 25/5/77 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه به موجب ماده 9 صورتجلسه مورخ 24/11/67 مقرر گردیده که مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول بیمه بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بر مبنای 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت محاسبه و پرداخت شود، متعاقبا" درجلسه 20/9/70 تصمیم گرفته شده که مزایای پایان خدمت 49 نفر از کارکنانی را که تا کنون ذخیره آنان در حسابهای شرکت محاسبه نشده ، مطابق روال سایر کارکنان شرکت محاسبه و اعمال گردد، و با عنایت به اینکه شاکیه اعلام داشته که جزء49 نفر از افراد مقرردر ماده 5صورتجلسه مورخ 20/9/70 می باشد و شرکت طرف شکایت نیز در لایحه جوابیه این ادعا را مردود ندانسته ، علیهذا با توجه به مراتب فوق استحقاق شاکیه به برخورداری از45 روز حق سنوات به ازاء هرسال خدمت محرز و مسلم و حکم به ورود شکایت و اعمال مادتین 5و9 صورتجلسات مارالذکر در موردمشارالیها صادر و اعلام می گردد0
د شعبه شانزدهم در ریدگی به پرونده کلاسه 76/2077 موضوع شکایت آقای حسینعلی نامداری به طرفیت شرکت سهامی داروئی کشوربه خواسته صدور حکم بر الزام خوانده واجرای مفاد ماده 9 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه بشرح دادنامه شماره 656 مورخ 29/4/77چنین رای صادر نموده است ، باکشوری بوده است ، علیهذا از مزایای 45 روز مقرربرای مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی نمی توانداستفاده نماید0علیهذا تخلفی در خصوص مورد به نظر نمی رسد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره : 2115914/7/1378

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
77
تاریخ تصویب :
1378/03/08
تاریخ ابلاغ :
1378/07/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :